Statut ZLP

Statut Związku Literatów Polskich

Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.

I. NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY ZWIĄZKU

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Związek Literatów Polskich”.

W treści Statutu oprócz pełnej nazwy Stowarzyszenia używana jest także nazwa „Związek” oraz skrót literowy „ZLP”.

§ 2.

Terenem działalności Związku jest obszar Państwa Polskiego.

§ 3.

Siedzibą władz naczelnych Związku jest m.st. Warszawa.

§ 4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5.

Związek ma prawo zakładania oddziałów, kół i klubów.

§ 6.

Związek ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 7.

Zarząd Główny używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Związek Literatów Polskich”, wewnątrz „Zarząd Główny”. Każdy Zarząd Oddziału używa pieczęci podłużnej z napisem „Związek Literatów Polskich / Oddział .................”.

II. CELE ZWIĄZKU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8.

Związek Literatów Polskich jest organizacją twórczą i zawodową pisarzy.

§ 9.

Związek Literatów Polskich:

1/ zrzesza na zasadzie dobrowolności pisarzy polskich,

2/ strzeże godności, praw i obowiązków stanu pisarskiego,

3/ dba o swobody twórcze pisarzy i warunki uprawiania zawodu pisarskiego,

4/ reprezentuje społeczność pisarską w kraju i za granicą,

5/ organizuje wymianę kulturalną z zagranicą oraz propaguje literaturę polską w świecie,

6/ udziela pomocy materialnej, prawnej i społecznej pisarzom oraz ich rodzinom.

§ 10.

Związek wykonuje swoje zadania statutowe w szczególności poprzez:

1/ wspomaganie działalności poszczególnych środowisk drogą powoływania przy zarządach Oddziałów, kół i klubów literackich,

2/ prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej oraz powoływanie fundacji,

3/ wydawanie zewnętrznych periodycznych i nieperiodycznych publikacji ZLP,

4/ prowadzenie własnych domów pracy twórczej i bibliotek,

5/ organizowanie spotkań, dyskusji i sympozjów literackich,

6/ organizowanie współpracy z instytucjami artystycznymi, naukowymi i oświatowymi,

7/ podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji zadań statutowych Związku.

§ 11.

1/ Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

2/ Członkowie Związku działający w jego instancjach i organach swoje funkcje pełnią honorowo.

III. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12.

Członkami Związku mogą być pisarze polscy, bez względu na miejsce stałego zamieszkania i obywatelstwo oraz stale zamieszkali w Polsce, bądź posiadający obywatelstwo polskie pisarze tworzący w innych językach.

§ 13.

Pisarzami, w rozumieniu niniejszego Statutu, są: prozaicy, poeci, dramatopisarze, eseiści, krytycy, tłumacze literatury pięknej.

§ 14.

Do Związku może być przyjęty autor utworów literackich uznanych za wartościowe i opublikowanych w postaci:

1/ dwóch książek prozatorskich albo:

2/ trzech książek poetyckich, albo:

3/ dwóch oryginalnych, pełnospektaklowych utworów dramatycznych wystawionych na scenie lub ogłoszonych drukiem, albo:

4/ jednej publikacji książkowej z zakresu eseistyki lub krytyki literackiej, albo:

5/ dwóch oryginalnych, samodzielnie napisanych fabularnych scenariuszy filmowych, zrealizowanych bądź ogłoszonych drukiem, albo:

6/ dwóch oryginalnych sztuk dla teatru radiowego lub telewizyjnego, zrealizowanych bądź ogłoszonych drukiem, albo:

7/ trzech artystycznych przekładów dzieł literackich, przetłumaczonych z oryginału i ogłoszonych w formie książkowej, bądź trzech artystycznych przekładów dzieł dramatycznych, przetłumaczonych z oryginału, wystawionych lub ogłoszonych drukiem.

§ 15.

1. W poczet członków przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej.

2. Wnioski o przyjęcie do Związku, zainteresowani składają w Oddziałach Związku. Zarząd Oddziału opiniuje wniosek i przesyła go do Komisji Kwalifikacyjnej w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

3. Komisja Kwalifikacyjna obowiązana jest rozpatrzyć wniosek w ciągu sześciu miesięcy od daty jego otrzymania.

4. Negatywna opinia Komisji Kwalifikacyjnej jest dla Prezydium Zarządu Głównego wiążąca. Prezydium Zarządu Głównego może jednak zwrócić wniosek do ponownego rozpoznania przez Komisję w przypadku różnicy ocen lub zaistnienia nowych okoliczności, związanych z twórczością zainteresowanego. Powtórna negatywna opinia Komisji Kwalifikacyjnej jest ostateczna.

5. Ponowny wniosek o przyjęcie do Związku może być rozpoznany nie wcześniej niż po upływie roku od daty decyzji odmownej.

§ 16.

Wyjątkowe odstępstwo od warunków przyjęcia do Związku określonych w § 14, dopuszczalne jest wyłącznie na podstawie jednomyślnego i uzasadnionego wniosku Komisji Kwalifikacyjnej.

§ 17.

Członkowi Związku przysługuje:

1/ czynne i bierne prawo wyborcze,

2/ prawo zrzeszania się w kołach, klubach i innych organizacjach środowiskowych

działających w ramach Związku,

3/ korzystanie z uprawnień statutowych i świadczeń według zasad, ustalonych przez Zarząd Główny.

§ 18.

Członka Związku obowiązuje:

1/ przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Związku,

2/ opłacanie składek członkowskich i wpisowego.

§ 19.

1. Członek Związku zostaje skreślony z listy członków Związku przez Prezydium Zarządu Głównego:

1/ na własne żądanie,

2/ na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego orzekającego karę usunięcia ze Związku.

2. Członek Związku może być skreślony z listy członków Związku przez Prezydium Zarządu Głównego:

1/ w razie nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku,

2/ na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

3. W razie uregulowania zaległych składek członkostwo Związku może być przywrócone decyzją Prezydium Zarządu Głównego.

4. Członkowi Związku skreślonemu na podstawie przepisu ust. 2., pkt 1/, przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Zjazdu Delegatów.

§ 20.

Zarząd Główny ma prawo podjęcia uchwały o ponownym rozpoznaniu przez Sąd Koleżeński sprawy, gdy prawomocnie orzeczono karę usunięcia ze Związku. Ponowne orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego, wydane w składzie 5–osobowym jest ostateczne.

IV. WŁADZE NACZELNE ZWIĄZKU

§ 21.

1. Władzami naczelnymi Związku są:

1/ Zjazd Delegatów,

2/ Zarząd Główny,

3/ Prezydium Zarządu Głównego,

4/ Główna Komisja Rewizyjna,

5/ Główny Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz naczelnych Związku trwa cztery lata.

3. Członkowie władz Związku wybierani są w głosowaniu tajnym.

4. Uchwały władz wybieralnych Związku są p odejmowane w obecności co najmniej połowy składu osobowego z zastrzeżeniem ust.5.

5. Zjazd Delegatów Związku oraz Walne Zebranie Członków Oddziału podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych.

V. ZJAZD DELEGATÓW

§ 22.

1. Najwyższą władzą Związku jest Zjazd Delegatów.

2. Zjazdy mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zjazd zwyczajny zwoływany jest przez Prezydium Zarządu Głównego co cztery lata. Zjazd nadzwyczajny może być zwołany przez Zarząd Główny, bądź na pisemne żądanie 2/5 członków, bądź na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 23.

1. Zawiadomienie o zwołaniu Zjazdu, wraz z porządkiem obrad, powinno być doręczone zarządom Oddziałów na sześć tygodni przed datą rozpoczęcia Zjazdu.

2. Każdy Oddział ma prawo zgłaszać wnioski, które powinny być doręczone Prezydium Zarządu Głównego przynajmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Zjazdu.

§ 24.

Delegatów na Zjazd wybiera się w tajnym głosowaniu w proporcji jednego na pięciu członków Oddziału. W wypadku, gdy Oddział liczy mniej niż pięciu członków, wybierany jest jeden delegat. Wybór delegata zapada zwykłą większością głosów.

§ 25.

Do kompetencji Zwyczajnego Zjazdu Delegatów należy:

1/ wybór spośród delegatów – w dwóch oddzielnych, tajnych głosowaniach:

a) Prezesa ZLP, który musi otrzymać, co najmniej 50 % +1 głosów biorących udział w głosowaniu; w wypadku, jeżeli w pierwszej turze głosowania większości takiej nie uzyska żaden z kandydatów, zarządza się drugą turę głosowania z udziałem dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą ilość głosów;

b) piętnastu członków Zarządu Głównego,

c) pięciu członków Głównej Komisji Rewizyjnej

d) pięciu członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Na zwolnione w składzie władz miejsca wchodzą osoby, które otrzymały w kolejności najwięcej głosów spośród osób niewybranych do władz Związku. Zakres kooptacji ogranicza się do połowy składu pochodzącego z wyboru. Procedurę tę stosuje się odpowiednio do władz Oddziałów Związku.

2/ udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

3/ uchwalanie Statutu Związku i jego zmian,

4/ rozpatrywanie wszelkich spraw związanych z działalnością Związku oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,

5/ nadawanie godności – „ Honorowy Prezes ZLP”,

6/ podejmowanie decyzji w sprawie rozporządzania majątkiem Związku,

7/ rozpatrywanie wszelkich wniosków, zgłoszonych w przepisanym trybie i terminie,

8/ rozpatrywanie odwołań członków Związku od decyzji o skreśleniu z listy członków ZLP.

9/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Związku.

§ 26.

Do kompetencji Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów należą wszystkie sprawy związane ze statutową działalnością Związku oprócz spraw wymienionych w § 25 pkt. 1/ i 2/ oraz pkt.9/ Statutu.

§ 27.

W razie zgłoszenia wniosku o wotum nieufności dla Zarządu Głównego i uchwalenia go większością 2/3 głosów, Nadzwyczajny Zjazd przekształca się w Zjazd Zwyczajny wraz z jego kompetencjami określonymi w § 25 Statutu.

§ 28.

Zmiany Statutu wymagają dla swej ważności 2/3 głosów delegatów przy obecności więcej niż połowy uprawnionych.

§ 29.

Decyzje o rozporządzaniu majątkiem Związku wymagają dla swej ważności większości co najmniej 2/3 głosów delegatów Zjazdu przy obecności co najmniej połowy delegatów.

§ 30.

Uchwała o rozwiązaniu się Związku wymaga dla swej ważności większości przynajmniej 3/4 głosów delegatów przy udziale co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów.

VI. ZARZĄD GŁÓWNY I PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

§ 31.

1. Członkami Zarządu Głównego są: Prezes ZLP, członkowie Zarządu Głównego wybrani przez Zjazd oraz Prezesi Zarządów Oddziałów.

2. Do obowiązków Zarządu Głównego, jako najwyższej władzy pomiędzy Zjazdami, należy: rozpatrywanie odwołań od wszelkich decyzji Prezydium i akceptowanie planów działań oraz budżetu. Ponadto Zarząd Główny jako organ kasacyjny rozpatruje odwołania Zarządów Oddziałów od ostatecznych decyzji Sądu Koleżeńskiego

§ 32.

Prezes ZLP, w terminie miesiąca po zakończeniu Zjazdu, zwołuje zebranie Zarządu Głównego, na którym w tajnym głosowaniu członkowie Zarządu Głównego wybierają spośród siebie Prezydium Zarządu Głównego w ilości 7 – 9 osób.

W razie powstania wakatu w składzie Prezydium w toku kadencji władz ZLP Zarząd Główny wybiera na nieobsadzoną funkcję nową osobę.

§ 33.

1. Prezydium Zarządu Głównego stanowią: Prezes ZLP, wiceprezesi, sekretarz generalny, skarbnik, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej i członkowie Prezydium.

2. Prezydium jest organem wykonawczym Zarządu Głównego.

3. W pracach Prezydium uczestniczyć mogą: z-cy członków Zarządu Głównego, przewodniczący komisji Zarządu Głównego oraz zaproszeni przedstawiciele Oddziałów.

§ 34.

1. Do zadań i kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy:

1/ wykonywanie uchwał Zjazdu i Zarządu Głównego,

2/ reprezentowanie Związku na zewnątrz,

3/ ochrona moralnych i materialnych interesów pisarzy członków Związku,

4/powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Związku oraz ustalanie terytorialnego zasięgu ich działania, po uzyskaniu akceptacji członków Zarządu Głównego,

5/ koordynowanie prac Związku oraz czuwanie nad ich przebiegiem,

6/ kierowanie działalnością gospodarczą, administracyjną i socjalną Związku,

7/ uchwalanie planów działalności i budżetu Związku, po uzyskaniu akceptacji członków Zarządu Głównego,

8/ zatwierdzanie preliminarzy budżetowych Oddziałów,

9/ przyjmowanie i skreślanie członków Związku,

10/ ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego,

11/ zwoływanie Zjazdu po uzyskaniu akceptacji członków Zarządu Głównego,

12/ zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Związku,

13/ zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Związku,

Od uchwały Prezydium przysługuje Zarządom Oddziałów, których uchwała dotyczy, wniesienie w ciągu 14 dni odwołania do Zarządu Głównego.

Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Zarząd Główny w ciągu 60 dni.

2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów. Dla ich ważności niezbędna jest obecność większości członków Prezydium. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa ZLP.

§ 35.

Prezydium Zarządu Głównego jest uprawnione do podejmowania uchwał wiążących Związek. Dla ich ważności konieczny jest podpis Prezesa lub wiceprezesa oraz jednego z członków Prezydium. Jeżeli uchwała dotyczy spraw finansowych, konieczny jest także podpis skarbnika.

§ 36.

Prezydium Zarządu Głównego Związku może udzielić pełnomocnictwa Zarządom Oddziałów do podejmowania określonych zobowiązań w jego imieniu. W takim przypadku dla ważności czynności prawnej Oddziału konieczne są podpisy dwóch uprawnionych członków Zarządu Oddziału. Prezydium Zarządu Głównego może upoważnić Zarządy Oddziałów do prowadzenia działalności gospodarczej i socjalnej.

§ 37.

1. Do wykonywania poszczególnych zadań Prezydium Zarządu Głównego ustanawia komisje stałe lub tymczasowe w składach od 3 do 9 osób i powołuje ich przewodniczących.

2. Członków komisji powołuje Prezydium Zarządu Głównego na wniosek przewodniczących tych komisji.

3. Komisje opracowują regulaminy swoich prac, podlegające zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego.

§ 38.

1. Prezydium Zarządu Głównego uchwala regulamin swoich prac.

2. Prezydium Zarządu Głównego może powoływać swoich pełnomocników do prowadzenia określonych spraw.

VII. KOMISJA KWALIFIKACYJNA

§ 39.

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej wybierany jest spośród członków Zarządu Głównego. Pozostali członkowie Komisji powoływani są przez Prezydium Zarządu Głównego w ilości 6 – 9 osób na wniosek przewodniczącego Komisji.

§ 40.

1. Komisja Kwalifikacyjna ocenia utwory osób ubiegających się o przyjęcie do Związku.

2. Komisja Kwalifikacyjna przedstawia Prezydium Zarządu Głównego opinie i wnioski zgodnie z treścią §§ 12–16 Statutu.

3. Członkowi Komisji przysługuje prawo zgłoszenia votum separatum i przedstawienia go Prezydium Zarządu Głównego.

4. Regulamin prac Komisji Kwalifikacyjnej podlega zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Głównego.

VIII. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 41.

Główna Komisja Rewizyjna:

1/ sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Zarządu Głównego,

2/ kontroluje zgodność uchwał i decyzji Zarządu Głównego z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem,

3/ występuje z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

§ 42.

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz komisji rewizyjnych poszczególnych oddziałów nie mogą wchodzić w skład naczelnych władz Związku.

3. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego.

4. Główna Komisja Rewizyjna zbiera się przynajmniej raz do roku.

§ 43.

Główna Komisja Rewizyjna ma prawo zażądać zwołania nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w razie stwierdzenia, że Zarząd Główny, jego Prezydium lub Prezes ZLP swoim działaniem narusza prawo, postanowienia Statutu, bądź uchwały Związku.

§ 44.

Główna Komisja Rewizyjna może dokonywać kontroli działalności poszczególnych Oddziałów.

§ 45.

Główna Komisja Rewizyjna uchwala regulamin swoich prac.

IX. GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 46.

1. Główny Sąd Koleżeński konstytuuje się w terminie 14 dni po wyborze.

2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Dla rozpoznania poszczególnych spraw, przewodniczący lub jego zastępca wyznacza komplety orzekające.

3. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych władz Związku.

§ 47.

1. Główny Sąd Koleżeński rozpoznaje odwołania od orzeczeń terenowych sądów koleżeńskich. Główny Sąd Koleżeński orzeka w składach 3–osobowych.

2. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu, poza wyjątkiem określonym w § 20 Statutu.

§ 48.

1. Główny Sąd Koleżeński uchwala regulaminy terenowych sądów koleżeńskich ZLP.

2. Główny Sąd Koleżeński, w porozumieniu z zarządami Oddziałów, może ustalić właściwość miejscową jednego sądu terenowego dla więcej niż jednego Oddziału.

3.W uzasadnionych wypadkach, Główny Sąd Koleżeński może wyznaczyć do rozpatrzenia sprawy sąd inny niż właściwy miejscowo.

§ 49.

Główny Sąd Koleżeński może zarządzić podanie orzeczenia do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie go w biuletynie Związku lub odczytanie na Zjeździe Delegatów, bądź na forum organizacji środowiskowych działających w ramach Związku.

§ 50.

Główny Sąd Koleżeński orzeka jako I instancja w sprawach wniesionych przez rzecznika dyscyplinarnego powołanego przez Zarząd Główny ZLP. Odwołania w tych sprawach rozpoznaje pełny skład Głównego Sądu Koleżeńskiego.

X. ODDZIAŁY ZWIĄZKU

§ 51.

1/ Jednostkami terenowymi Związku są Oddziały.

2/ Tworząc nowy Oddział Prezydium Zarządu Głównego określa jego siedzibę.

3/ Nowy Oddział można powołać w przypadku zgłoszenia woli przynależności do Oddziału przez co najmniej dziesięciu członków ZLP.

4/ W miejscowościach, w których Oddział Związku już istnieje, nie tworzy się następnych Oddziałów.

5/ Władzami Oddziału są:

a/ Walne Zebranie Członków,

b/ Zarząd,

c/ Komisja Rewizyjna,

d/ Sąd Koleżeński.

6/ Kadencja władz Oddziału trwa cztery lata.

§ 52.

Zarząd Oddziału liczy 3 do 9 osób.

§ 53.

1. Najpóźniej na dwa tygodnie przed Zjazdem Delegatów, Walne Zebranie Członków Oddziału wybiera delegatów Oddziału na Zjazd, zgodnie ze Statutem. (§ 25)

2 W tym samym terminie Walne Zebranie Członków Oddziału rozstrzyga – na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału – o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, a następnie wybiera – spośród członków Oddziału – w tajnym głosowaniu: Prezesa Zarządu Oddziału, Zarząd,. Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Wybory przeprowadza się stosując odpowiednio przepis § 25, pkt.1/.

3. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Oddziału.

4. Zarząd Oddziału ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału lub pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału. W przypadku braku możliwości zwołania w tym trybie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez Zarząd Oddziału może to uczynić Prezydium Zarządu Głównego ZLP.

5. W razie zgłoszenia wniosku o wotum nieufności dla Zarządu Oddziału i uchwalenia go większością 2/3 głosów Nadzwyczajne Walne Zebranie przekształca się w Walne Zebranie.

§ 54.

Do kompetencji i zadań Zarządu Oddziału należy:

1/ kierowanie pracami Oddziału,

2/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,

3/ wykonywanie uchwał Zjazdu Związku, Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz Zarządu Głównego,

4/ powoływanie i rozwiązywanie kół i klubów oraz uchwalanie ich regulaminów,

5/ współpraca z organami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz organizacjami artystycznymi, oświatowymi, kulturalnymi i społecznymi na terenie działania Oddziału,

6/ uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych Oddziału oraz czuwanie nad ich realizacją,

7/ rozpatrywanie bądź opiniowanie wszelkich podań, wniosków i próśb członków Oddziału,

8/ opiniowanie wniosków o przyjęcie do Związku i przekazywanie ich do Komisji Kwalifikacyjnej,

9/ przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności.

§ 55.

1. Komisja Rewizyjna, złożona z 3-5 członków, kontroluje gospodarkę finansową Oddziału oraz zgodność uchwał i decyzji Zarządu Oddziału ze Statutem i przepisami ogólnie obowiązującego prawa.

2. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie, bądź nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo składania do Głównej Komisji Rewizyjnej wniosku o przeprowadzenie kontroli działalności Oddziału.

§ 56.

1. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca mogą uczestniczyć w pracach Zarządu Oddziału.

3. Komisja Rewizyjna uchwala regulamin swoich prac.

§ 57.

1. Terenowy Sąd Koleżeński składa się przynajmniej z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Oddziału. Członkowie Terenowego Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2. Terenowy Sąd Koleżeński orzeka w składach 3–osobowych.

§ 58.

Rozpoznaniu przez Terenowy Sąd Koleżeński podlegają:

1/ wszelkie wykroczenia członków Związku przeciwko etyce pisarskiej,

2/ naruszenia Statutu Związku,

3/ nieporozumienia, spory i zatargi wynikłe na tle stosunków zawodowych lub osobistych.

§ 59.

1. Terenowy Sąd Koleżeński wymierza następujące kary:

1/ upomnienie,

2/ nagana,

3/ zawieszenie w prawach członkowskich na okres do 2 lat,

4/ usunięcie ze Związku.

2. Karę usunięcia ze Związku Terenowy Sąd Koleżeński może orzec wyłącznie za działalność rażąco sprzeczną z etyką zawodową i obyczajami pisarskimi, bądź za czyn naruszający postanowienia Statutu.

3. Od orzeczenia Terenowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego, które skarżący może wnieść w terminie miesiąca od daty doręczenia mu orzeczenia z uzasadnieniem.

4. Orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego jest ostateczne, chyba że w terminie 30 dni od jego wydania wniesiony zostanie sprzeciw do Zarządu Głównego Związku.

XI. MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 60.

1. Na majątek Związku składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek Związku powstaje ze:

1/ składek członkowskich,

2/ darowizn, spadków i zapisów,

3/ funduszów przeznaczonych na cele kultury.

4/ działalności gospodarczej Związku,

5/ ofiarności publicznej.

3. Majątek będący w posiadaniu i zarządzie Oddziałów jest majątkiem Związku i nie można nim rozporządzać bez zgody władz naczelnych Związku.

XII PRZEPISY KOŃCOWE

§ 61.

Zarządy Oddziałów obowiązane są przedstawić Zarządowi Głównemu sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe nie później niż na miesiąc przed terminem Zjazdu. Zarząd Główny sprawozdanie ze swojej działalności przesyła Zarządom Oddziałów nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Zjazdu. Sprawozdania te udostępniane są do wglądu wszystkim członkom Oddziału.

§ 62.

1. Uchwała o rozwiązaniu się Związku może być podjęta wyłącznie przez Zwyczajny Zjazd Delegatów.

Wniosek o rozwiązanie się Związku powinien być podpisany przynajmniej przez 2/5 ogólnej liczby członków. Odpis wniosku Zarząd Główny doręcza wszystkim Oddziałom nie później niż na miesiąc przed terminem Zjazdu.

2. W razie rozwiązania się Związku na podstawie własnej uchwały likwidatorami Związku będą członkowie jego Zarządu Głównego.

§ 63.

W wypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Związku, Zjazd Delegatów rozstrzyga i wskazuje cel, na który przeznacza majątek Związku.