Pismo "Pasje Literackie"

O nas 

„Pasje Literackie” to czasopismo wydawane przez Związek Literatów Polskich – Oddział w Zielonej Górze od 2019. Redaktorem naczelnym jest Marcin Radwański, wiceprezes ZLP w Zielonej Górze, zielonogórski pisarz. W latach 2020-2021 pismo było współwydawane z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Czasopismo w przystępny sposób prezentuje najważniejsze lubuskie wydarzenia literackie i promuje twórczość lubuskich środowisk. Redakcji pisma zależy na publikowaniu tekstów przede wszystkim autorów lubuskich, zwłaszcza z południowej części województwa (wierszy, opowiadań, fragmentów prozy) oraz krótkich artykułów, recenzji, felietonów, wywiadów na temat lubuskich wydarzeń literackich i kulturalnych, jak również recenzji literatury pięknej wydawanej w województwie lubuskim. Kwartalnik nieodpłatnie trafia do środowisk literackich w Zielonej Górze i w województwie lubuskim, do miłośników książek i odbiorców imprez literackich i kulturalnych.

 

Redakcja

Marcin Radwański – Redaktor naczelny

Redakcja: Halina Bohuta-Stąpel, Robert Rudiak

  

Marcin Radwański – pisarz, działacz społeczny. Autor książki z wierszami pt. „Czekając na…” (2015), zbiorów opowiadań pt. „Skok w przepaść” (2015) i „Miłość” (2019) oraz powieści kryminalnych: „Nieprzypadkowa ofiara” (2015), „Nie odrzucaj mnie” (2016), „Danie główne” (2017), „Kolekcjoner” (2020),  a także powieści obyczajowej „Natalia Carpetieri” (2018). Stypendysta prezydenta Zielonej Góry w dziedzinie literatury za rok 2013. Współpracuje z kwartalnikiem literacko – kulturalnym „Pro Libris”. W 2017 roku otrzymał Lubuski Laur Literacki na gali Wawrzynów Literackich w kategorii sensacja, za książkę "Danie główne". Wiceprezes Zarządu zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Na co dzień bibliotekarz w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida. Mieszka w Zielonej Górze.


Halinka Bohuta-Stąpel – urodziła się w Poznaniu, debiutowała w drugiej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku tekstami publicystycznymi i prozą na łamach prasy studenckiej  ("Konfrontacje", "SIGMA") i lokalnej wrocławskiej ("Wieczór Wrocławia"). Jest autorką kilku tomików poetyckich, tekstów oraz muzyki piosenek kabaretowych, laureatką wielu ogólnopolskich i lokalnych konkursów literackich. Przetłumaczyła z języka niemieckiego na język polski farsę śląskiego XIX- wiecznego twórcy Karla von Holtei'a „33 minuty w Zielonej Górze czyli w połowie drogi". Na podstawie jej tłumaczenia zrealizowano w Zielonej Górze komedię muzyczną pod tym samym tytułem, w której znalazły się także skomponowane przez nią piosenki. Tłumaczy na język polski lirykę zielonogórzanina Ottona Juluisa  Bierbauma, współpracuje z czasopismami "Pro Libris" i "Pegaz Lubuski".


 

Instrukcja wydawnicza

1. Tekst powinien być przygotowany w wersji elektronicznej i przekazany w formie wydruku, na płycie lub przesłany e-mailem.

2. Format czcionki Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5.

3. Objętość tekstów (wierszy, opowiadań, artykułów, felietonów) nie powinna przekraczać 4 stron wydruku (przy założeniu 1800 znaków na stronę), a recenzji 2 stron wydruku (przy założeniu 1800 znaków na stronę).

4. Tytuły książek, artykułów podajemy kursywą; tytuły czasopism czcionką tekstową w cudzysłowie.

5. W przypisach stosujemy polskie skróty (np. tamże, dz. cyt.).

6. Teksty kwalifikuje do druku zespół redakcyjny.

7. Redakcja zastrzega sobie recenzowanie, adiustowanie i skracanie materiałów.

8. Teksty należy przesyłać na adres e-mail: marcin.radwanski@poczta.fm

 

Klauzula informacyjna


Przesłanie materiałów do publikacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich opublikowanie w czasopiśmie „Pasje Literackie" tak w wersji drukowanej jak i elektronicznej.

Wraz z publikacją zostaną upublicznione Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię i nazwisko. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podane przez Panią/Pana dane osobowe w ramach niniejszej korespondencji są przetwarzane na potrzeby prowadzonej korespondencji oraz w celu publikacji tekstu. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest publikacja tekstu oraz związany z tym okres reklamacyjny. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Dane nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w celu profilowania, nie są udostępniane innym podmiotom, mogą być wykorzystane w innym celu, jeśli wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodę.