Nagroda Literacka ZLP im. Waśkiewicza

Nagroda Literacka ZLP została utworzona w 2010 r. przez zarząd oddziału ZLP. Od 2015 r. nosi imię Andrzeja K. Waśkiewicza, wybitnego poety, literaturoznawcy, krytyka i edytora, związanego ongiś z oddziałem zielonogórskim ZLP. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać członkowie oddziału i kapituły, stowarzyszenia twórcze, instytucje kultury. Powoływana przez zarząd kapituła nominuje do nagrody trzy osoby, biorąc pod uwagę całokształt twórczości lub utwory wydane w ostatnim czasie. Spośród autorów nominowanych kapituła wskazuje tę jedną, która otrzymuje nagrodę. W pierwszych latach nagroda była wręczana podczas gali Lubuskich Wawrzynów w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Od 2015 r. jest odrębną uroczystością odbywającą się w Sali Witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Rok 2020

Nagroda Waśkiewicza, tablica Koniusza

Impreza zaczęła się na dworze przy siarczystm mrozie, a dokładnie przy al. Niepodległości 35, czyli przed domem, gdzie mieszkał Janusz Koniusz. Tamże miasto, z inspiracji oddziału ZLP, ufundowało tablicę poświęconą poecie.

Na tę część uroczystości dorocznej Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza przyszło ok. 15 osób, wśród nich Donata Wolska, córka J. Koniusza, która wraz z wiceprezydentem Dariuszem Lesickim odsłoniła tablicę na budynku. Wcześniej głos zabrał wiceprezydent, a później o Koniuszu mówili: Eugeniusz Kurzawa, Alfred Siatecki, prof. Wiesław Hładkiewicz oraz córka pisarza. Po czym prezes oddziału Robert Rudiak zaprosił wszystkich do Muzeum Ziemi Lubuskiej na galę Nagrody Literackiej ZLP.

W tym miejscu trzeba wtrącić, iż Nagroda miała być wręczona tradycyjnie w końcu listopada 2020 r. (na andrzejki), ale z wiadomych względów do tego nie doszło. Tymczasem przybyłych w lutym powitało muzeum w nowej szacie, czyli z nową dużą salą konferencyjną (ze scenką) na 200 osób, a także z obszernym holem. W holu właśnie prezentowano i sprzedawano książki członków ZLP, rozprowadzano ich bibliografie (gratis). R. Rudiak wystawił swoje najnowsze dzieło „Parnas lubuski i okolice”, zaś E. Kurzawa nie mniej świeży „Spis treści”.

Z chwilą rozpoczęcia uroczystości w pięknej sali muzealnej zasiadło ok. 50 osób, co należy poczytać za sukces. Prezes Rudiak powitał gości: wicewojewodę lubuskiego Wojciecha Perczaka, prezesa honorowego oddziału E. Kurzawę, prezeską ZUTW Zofię Banaszak, a także syna zmarłego poety Mieczysława J. Warszawskiego - Andrzeja.

Otwarcia spotkania dokonał – w zastępstwie nieobecnej żony A. K. Waśkiewicza - prezes honorowy oddziału ZLP, potem głos zabrał wicewojewoda dr W. Perczak. Następnie R. Rudiak zaprosił na scenę członków oddziału ZLP, którzy z rąk wicewojewody otrzymali rozmaite odznaczenia. Władysław Klępka – medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis, Alfred Siatecki, Katarzyna Jarosz-Rabiej, a także, spoza ZLP, Alicja Błażyńska - odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej. Potem E. Kurzawa otrzymał Odznakę Honorową ZLP „za wybitne zasługi dla naszej organizacji” z okazji 100-lecia ZLP (które wypadało w roku 2020, ale wiadomo…). Odznaczony niemal 23 lata pełnił funkcję prezesa oddziału zielonogórskiego ZLP.

Kolejnym punktem programu był ok. 35-minutowy film o poecie M. J. Warszawskim pt. „Gość samego siebie” zrealizowanego przez R. Rudiaka i Justynę Poniatowską ze Studia Filmowego „Paradoks”.

Potem A. Siatecki jako sekretarz kapituły Nagrody im. AKW odczytał werdykt, a prof. Małgorzata Mikołajczak jako przewodnicząca tejże kapituły wygłosiła laudację nt. laureatki, którą została poetka Agnieszka Ginko-Humpries. Wówczas laureatów poproszono na scenę.

W imieniu Anny Sobeckiej, żony Waśkiewicza, nagrody wręczał jego przyjaciel, E. Kurzawa. I tak: Nagrodę Literacką ZLP im. Andrzeja K. Waśkiewicza za rok 2020 otrzymała Agnieszka Ginko-Humpries za tomik wierszy „Modlitwa spod znaku ryb”. Wyróżnienia otrzymali: dr Kamila Gieba za monografię „Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu” i Marcin Radwański za powieść kryminalną „Kolekcjoner”.

Lecz na tym nie koniec nagród, ponieważ prezes R. Rudiak ustanowił Laur Janusza Koniusza. Dlatego zaprosił na scenę Donatę Wolską, która wręczała ów laur przypominający jej ojca. Otrzymali go: Jolanta Pytel z motywacją „za 50 lat twórczości poetyckiej” i prezes Towarzystwa Miłośników ZG „Winnica” Ryszard Błażyński za wydawanie książek i tomików poezji oraz czasopisma „Na Winnicy”. Odbyła się jeszcze krótka promocja najnowszego numeru kwartalnika „Pasje Literackie” wydawanego przez oddział ZLP i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida, którego redaktorem naczelnym jest Marcin Radwański.

Ogólnie rzec można, iż uroczyste wręczenie Nagrody Literackiej wypadło sprawnie i było udane, mimo że – również z wiadomych względów – zabrakło kawy i słodkiego poczęstunku.

Franciszek Stroiński

ROK 2019

Nagroda Literacka im. A.K.Waśkiewicza

Prof. Mikołajczak uhonorowana

W piątek, 29 listopada br., w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyła się 10. Gala wręczenia Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza.

Kilkadziesiąt osób zgromadzonych w sali witrażowej muzeum przed częścią oficjalną wysłuchało wpierw dwóch głosów promujących najnowsze wydawnictwa oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze. Wiceprezes Marcin Radwański przedstawił najnowsze dziecko oddziału, skromne jeszcze pismo pt. „Pasje Literackie”, którego był inicjatorem i redaktorem. Następnie Eugeniusz Kurzawa, jako kierownik projektu serii Zeszytów biobibliograficznych ZLP, zaprezentował dwie najnowsze prace z tego cyklu (dostępne bezpłatnie dla obecnych), mianowicie „Mieczysław J. Warszawski” w opracowaniu dr Mirosławy Szott oraz własną, autorską pozycję bibliograficzną. Zapowiedział, że jeszcze w 2019 r. ukaże się trzecie, aż 500-stronicowe dzieło „Andrzej K. Waśkiewicz” w opracowaniu Anny Sobeckiej.

Następnie sekretarz Kapituły Nagrody im. Andrzeja K. Waśkiewicza, Alfred Siatecki, odczytał protokół. „W środę, 6 listopada, obradowała Kapituła Nagrody ZLP im. Andrzeja K. Waśkiewicza. Przewodniczący - Jerzy Beniamin Zimny (Poznań), Alfred Siatecki (sekretarz), Robert Rudiak, Katarzyna Jarosz-Rabiej, Władysław Klępka, Jolanta Pytel”. Spośród kilkunastu zgłoszonych do tego wyróżnienia nominowano trzy osoby. Zostały nimi: Agnieszka Ginko, Janusz Łastowiecki i Małgorzata Mikołajczak. Decyzją jurorów w tajnym głosowaniu najwięcej pozytywnych głosów otrzymała prof. Małgorzata Mikołajczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wręczenia nagród, dyplomów i rzeźb aniołów (a główną nagrodą jest szklana statuetka z wtopionym autografem A.K. Waśkiewicza) dokonali: Anna Sobecka – żona patrona Nagrody oraz prezes oddziału dr Robert Rudiak. Następnie głos zabrała M. Mikołajczak dziękując za wyróżnienie, podkreślając że świadczy ono o zbieżności jej działań, jako literaturoznawczyni, z ocenami „przedmiotów badań”, czyli pisarzy zasiadających w Kapitule. Laudację na cześć laureatki wygłosił E. Kurzawa przypominając wspólne ongiś (i w efekcie udane) zabiegi o podjęcie badań nad literaturą lubuską.

W dalszej części wieczoru okazało się, iż Zarząd Oddziału ZLP przygotował zebranym (a przede wszystkim „wywołanemu do odpowiedzi”) dwie niespodzianki. Włodzimierz Kwaśniewicz, inicjator uchwały podjętej już z górą pół roku wcześniej, wręczył E. Kurzawie dyplom honorowego prezesa oddziału. Następnie dr R. Rudiak poinformował o decyzji utworzenia kolejnej nagrody literackiej, której patronem został Janusz Koniusz. Pierwszym laureatem został… E. Kurzawa. Po kwiatach, podziękowaniach, wreszcie odbyła się prapremiera filmu o A. K. Waśkiewiczu pt. „To, co zostało” wg pomysłu R. Rudiaka autorstwa Justyny Poniatowskiej. Film trwał 40 minut. O Waśkiewiczu opowiadali jego przyjaciele, koledzy, inni poeci i krytycy. Projekcję zakończyły brawa. I na tym też skończył się ten bogaty we wrażenia wieczór.

Laureaci AD 2019 (w środku): Agnieszka Ginko, Małgorzata Mikołajczak, Janusz Łastowiecki. Obok nich stoją (z lewej): Eugeniusz Kurzawa, Robert Rudiak oraz (z prawej): Anna Sobecka.


Rok 2018

Nagroda Literacka im. Andrzeja K. Waśkiewicza Święto literatury lubuskiej

W piątkowe popołudnie (30 XI), w szacownym gmachu Muzeum Ziemi Lubuskiej, wręczono po raz dziewiąty Nagrodę Literacką im. Andrzeja K. Waśkiewicza - przyznawaną przez oddział Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze.

Oddział ZLP już 57 lat trwa „na posterunku” i tworzy - w sposób zapewne niezauważalny dla większości mieszkańców regionu i Zielonej Góry - historię miasta i województwa. Pisarze, poeci, krytycy piszą i wydają książki, które tutaj zostaną na zawsze, bo składają się na lokalną rzeczywistość, a zarazem ją opisują. Mimo niewielkiego dziś szacunku dla słowa pisanego, gdzieś w bibliotekach, archiwach te prace na pewno przetrwają.

Andrzej K. Waśkiewicz, patron nagrody, był związanym ongiś z Zieloną Górą poetą, krytykiem, edytorem, animatorem życia literackiego. Teraz udział w uroczystości wzięła (i bierze co roku) jego żona Anna Sobecka, zresztą kiedyś zielonogórska dziennikarka radiowa i tłumaczka.

Przewodnicząca Kapituły nagrody A. K. Waśkiewicza, dr Mirosława Szott odczytała protokół. Nominacje do Nagrody otrzymali: Władysław Klępka (poeta), Małgorzata Mikołajczak (profesor UZ, literaturoznawczyni) i Agnieszka Ginko-Humpries (poetka, pisarka). Ostatecznie Kapituła zdecydowała, że tegorocznym laureatem został – Władysław Klępka. Artysta otrzymał szklaną statuetkę z zatopionym autografem A. K. Waśkiewicza i stosowny dyplom, ponadto Nagroda miała również wymiar finansowy, co dla każdego „chudego poety” jest istotne. Fundatorem był prezydent Zielonej Góry.

Kapituła pracowała w składzie: Mirosława Szott - przewodnicząca, Alfred Siatecki - sekretarz, Jolanta Pytel, Paulina Korzeniowska, Katarzyna Jarosz-Rabiej.

Ponadto została przyznana Specjalna Nagroda Literacka prof. Małgorzacie Mikołajczak za długoletnie wspieranie lubuskich literatów, za promowanie na Uniwersytecie kolejnych magistrów i doktorów podejmujących sprawy twórców i ich pisarstwa w regionie, za książki, prace i eseje o poczynaniach środowiska. Nagroda ta przyjęła wymiar konkretny w postaci obrazu wybitnego polskiego artysty plastyka prof. Andrzeja Strumiłły.

Nagrody wręczali: Anna Sobecka, która przybyła z Gdańska, w towarzystwie prezesa oddziału ZLP Eugeniusza Kurzawy.

HG

Laureatem Nagrody im. Andrzeja K. Waśkiewicza został Władysław Klępka. Laury wręcza Anna Sobecka, obok dr Mirosława Szott, przewodnicząca Kapituły.

Rok 2016

Laureaci Nagrody im. Waśkiewicza za rok 2016 (od lewej): Robert Rudiak - nagroda główna, Mirosława Szott i Krzysztof Jeleń - nominacje

Po zakończeniu części oficjalnej w 2016 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej: Anna Sobecka, Krystyna Konecka, Lidia Kurzawowa, Joanna Rawik, Eugeniusz Kurzawa

Laureaci Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza:

* za 2010 - Krzysztof Koziołek (24 II 2011)

* za 2011 - Robert Rudiak (23 II 2012)

* za 2012 - Jolanta Pytel-Marciniszyn (28 II 2013) - zdjęcie poniżej

* za 2013 - Janusz Koniusz (II 2014) - zdjęcie poniżej

* za 2014 - Katarzyna Jarosz-Rabiej (II 2015) - zdjęcie poniżej

* Alfred Siatecki (20 XI 2015)

* Robert Rudiak (25 XI 2016)

* Mirosława Szott (24 XI 2017)

* Władysław Klępka, Specjalna Nagroda Literacka - prof. Małgorzata Mikołajczak (30 XI 2018)

* Małgorzata Mikołajczak (29 XI 2019)

* Agnieszka Ginko-Humpries (12 II 2021 - za rok 2020)