Walne zebrania

Po Walnym Zebraniu Oddziału ZLP w Zielonej Górze 2019

W sobotnie południe, 30 marca br., w sali Pro Libris biblioteki wojewódzkiej im. Norwida rozpoczęło się Walne Zebranie oddziału ZLP podsumowujące kadencję 2015-2019 połączone z wyborem nowych władz. W spotkaniu uczestniczyło 16 członków na 28 należących do oddziału. A zatem było kworum, które mogło prawomocnie podejmować wszelkie decyzje.

Po sprawozdaniu prezesa Eugeniusza Kurzawy i sprawozdaniu finansowym skarbnika Roberta Rudiaka swoje sprawozdania złożyli przewodniczący komisji rewizyjnej Włodzimierz Kwaśniewicz i przewodnicząca sądu koleżeńskiego Dorota Muszyńska. Prowadzący obrady Alfred Siatecki przeprowadził głosowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego zarząd.

Następnie odbyły się wybory władz. Pełniący funkcję prezesa od 23 lat Eugeniusz Kurzawa nie przyjął propozycji ponownego kandydowania na funkcję prezesa. Zgłosił natomiast kandydaturę Roberta Rudiaka, który w wyniku tajnego głosowania został nowym prezesem. Ponadto do nowego zarządu weszli: Marcin Radwański – jako wiceprezes, Katarzyna Jarosz-Rabiej jako sekretarz, Włodzimierz Kwaśniewicz – jako skarbnik i Jolanta Pytel jako członkini zarządu.

Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Alfred Siatecki (poza tym weszli też Krzysztof Jeleń i Agnieszka Ginko), przewodniczącym sądu koleżeńskiego został Władysław Klępka (poza nim weszli też Dorota Muszyńska i Eugeniusz Kurzawa). Oprócz tego wybrano 6 delegatów na Zjazd ZLP, który się odbędzie w Warszawie 8 czerwca. Są to: Robert Rudiak, Jolanta Pytel, Katarzyna Jarosz-Rabiej, Eugeniusz Kurzawa, Marcin Radwański i Władysław Klępka.

W punkcie wolne głosy i wnioski W. Kwaśniewicz zaproponował, aby przyznać Eugeniuszowi Kurzawie tytuł honorowego prezesa co przyjęto przez aklamację. Na tym obrady zakończono.

Wybory w oddziale ZLP

W sobotę, 18 kwietnia 2015 r., odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Wybrano nowe władze liczącego 30 członków oddziału. Walne zebranie zdecydowało o przyznaniu Januszowi Koniuszowi tytułu Honorowego Prezesa Oddziału. Na prezesa kolejnej kadencji jednogłośnie wybrano Eugeniusza Kurzawę, wiceprezesem i jednocześnie skarbnikiem został Robert Rudiak, członkami zarządu − Zbigniew Kozłowski, Jolanta Pytel-Marciniszyn.

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Włodzimierza Kwaśniewicza, członkami zostali − Katarzyna Jarosz-Rabiej jako sekretarz i Ireneusz Szafranek.

Na przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego wybrano Dorotę Muszyńską, członkami zostali Władysław Klępka i Krzysztof Jeleń.

Wybrano również sześciu delegatów na Zjazd ZLP, który odbył się 16 maja 2015 r. w Warszawie. Delegatami oddziału zielonogórskiego na zjazd zostali: Eugeniusz Kurzawa, Jolanta Pytel, Katarzyna Jarosz-Rabiej, Ireneusz Szafranek, Władysław Klępka i Krzysztof Jeleń.