Aktualności

Witam Koleżanki i Kolegów.

Uprzejmie informuję, że Walne Zebranie Członków Oddziału ZLP odbędzie się w sobotę, 11 lutego 2023 r. o godz. 12.00 - pierwszy termin, 12.15 - drugi termin, w restauracji "Pod Schodami" w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 11.

W trakcie zebrania wybierzemy na kolejną kadencję Zarząd Oddziału oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, a także delegatów na XXXII Zjazd ZLP w Warszawie. Po zakończeniu obrad ok. 14.00 podany zostanie obiad.

Bardzo proszę o potwierdzenie przybycia e-mailem lub telefonicznie (pod nr 507 10 33 82) najpóźniej do 7 lutego br.

Zapraszam do udziału w zebraniu, które będzie zarazem okazją do środowiskowego spotkania.

Życzę wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, radości, uśmiechu i twórczej weny.

Z uszanowaniem

Robert Rudiak

prezes ZO ZLP w Zielonej Górze

Walne Zebranie oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze

Porządek obrad:

1. Godz. 12.00 – pierwszy termin, 12.15 - drugi termin - rozpoczęcie obrad w restauracji „Pod Schodami”. Powitanie - otwarcie obrad i ustalenie kworum (min. 16 osób – prezes Zarządu Oddziału ZLP kol. Robert Rudiak.

1a. Minuta ciszy po zmarłych kol.: Zbigniew Ryndak, Henryk Szylkin, Krzysztof I. Szmidt, Ludwik I. Lipnicki

1b. Powitanie nowych członkiń ZLP – Halina Bohuta-Stąpel, Maria Jolanta Fraszewska, Hanna Bilińska-Stecyszyn i Aldona Reich.

2. Wybór przewodniczącego obrad i asesora-protokolanta.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad -

4. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności oddziału w czasie minionej kadencji 2019-2022 - R. Rudiak

4a. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności finansowej - skarbnik kol. Marcin Radwański

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału kończące się formułą o udzielenie (lub nie) absolutorium Zarządowi Oddziału – wniosek składa przewodniczący komisji kol. Alfred Siatecki

6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – przewodniczący sądu kol. Władysław Klępka

7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

8. Podjęcie decyzji w sprawie liczby członków władz Zarządu Oddziału ZLP. Wybieramy też komisję rewizyjną (wg statutu par. 55 można wybrać 3-5 członków). Wybieramy sąd koleżeński (3-osobowy, przewodniczący, zastępca, sekretarz).

9. Powołanie 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej do wyboru władz Oddziału – zgłoszenia przyjmuje przewodniczący obrad. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.

10. Wybory prezesa Zarządu Oddziału - zgłoszenie kandydatów - prowadzi przewodniczący obrad przy udziale asesora. Głosy oblicza i wynik ogłasza Komisja Skrutacyjna – głosowanie tajne.

11. Wybory Zarządu Oddziału - zgłoszenie kandydatur - prowadzi przewodniczący, głosy liczy i wynik ogłasza Komisja Skrutacyjna – głosowanie tajne.

12. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Oddziału - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

13. Wybory do Komisji Rewizyjnej Oddziału (trzyosobowa: przewodniczący, zastępca, sekretarz) - prowadzi przewodniczący i Komisja Skrutacyjna – głosowanie tajne.

14. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

15. Wybory do Sądu Koleżeńskiego - prowadzi przewodniczący oraz Komisja Skrutacyjna – głosowanie tajne.

16. Ogłoszenie wyników do Sądu Koleżeńskiego - przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,

17. Wybory delegatów na XXXII Zjazd ZLP w Warszawie (6 osób) - zgłoszenie kandydatów na delegatów prowadzi przewodniczący obrad - głosowanie tajne. Głosy liczy i wynik ogłasza Komisja Skrutacyjna (delegatem może być także każda z wybranych już osób).

18. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Decyzja nowego prezesa o pierwszym po Walnym Zebraniu posiedzeniu i ukonstytuowaniu się zarządu.

19. Wolne głosy i wnioski.

20. Zakończenie obrad do godz. 14.00.

21. Obiad w restauracji „Pod Schodami”(parter), godz. 14.00.

XIII Gala Literacka w Muzeum

Na zdjęciach z XIII Gali Literackiej powyżej: 1/ laureatka Nagrody oraz nominowani, 2/ Donata Wolska, córka Janusza Koniusza, 3/ D. Wolska wręcza Laur Koniusza Agnieszce Kopaczyńskiej i Jerzemu B. Zimnemu, 4/ Zofia Mąkosa otrzymuje Nagrodę AKW z rąk Anny Sobeckiej. 5/ Andrzej Buck i Ewa Mielczarek - "Winiarka" zespołowa, 6/ Igor Myszkiewicz.

Zofia Mąkosa laureatką

Nagrody ZLP im. Andrzeja K. Waśkiewicza za rok 2022!!!

Podczas piątkowej (25 listopada 2022 r.) Gali Literackiej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze wręczono po raz trzynasty Nagrodę Literacką im. Andrzeja K. Waśkiewicza i po raz siódmy Zielonogórską Nagrodę Literacką „Winiarka”, przyznawane przez zielonogórski Oddział Związku Literatów Polskich i Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”.

Kapituła pod przewodnictwem prof. Małgorzata Mikołajczak przyznała Nagrodę Literacką im. A. K. Waśkiewicza Zofii Mąkosie za dwutomową powieść "Makowa spódnica". Obok pisarki z Kargowej nominowani do Nagrody byli: Beata Patrycja Klary (Gorzów Wlkp.) i Czesław Markiewicz (Zielona Góra). Na konkurs napłynęło 31 książek: 20 tomów poezji i 10 powieści oraz antologia wierszy. Z kolei Jury pod przewodnictwem prof. UZ dr hab. Ryszarda Zaradnego postanowiło uhonorować Zielonogórską Nagrodą Literacką „Winiarka” reportażystę i eseistę Mirosława Kulebę, a w kategorii zespołowej wydawnictwo Pro Libris działające przy zielonogórskiej Miejskiej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida.

Oddział ZLP już po raz czwarty przyznał także Laury Literackie im. Janusza Koniusza, które tym razem powędrowały do Agnieszki Moskaluk – prezeski Oddziału ZLP w Gorzowie Wlkp. i redaktorki naczelnej „Pegaza Lubuskiego” i Jerzego Beniamina Zimnego – redaktora naczelnego kwartalnika „ReWiry” i wiceprezesa Oddziału ZLP w Poznaniu. Rozstrzygnięto ponadto Konkurs Literacki o Tematyce Zielonogórskiej organizowany przez TMZG „Winnica”, któremu przewodniczył pisarz i publicysta Alfred Siatecki. Jury nominowało trzy osoby, a laureatem został Marcin Mielcarek z Zielonej Góry, który w nagrodę otrzyma możliwość wydania książki.

Podczas Gali Literackiej wicewojewoda lubuski dr Wojciech Perczak wręczył odznaczenia państwowe – Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał dr. hab. Ryszard Zaradny – wiceprezes TMZG „Winnica”, Brązowe Krzyże Zasługi – Alicja Błażyńska i Katarzyna Rabiej, medal brązowy Zasłużony dla Kultury Gloria Artis otrzymał prezes TMZG „Winnica” Ryszard Błażyński i Odznaki Honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymały Halina Bohuta-Stąpel i Maria Szafran.

Odbyła się również promocja najnowszych numerów czasopism „Na Winnicy” pod redakcją Alfreda Siateckiego i „Pasje Literackie” pod redakcją Marcina Radwańskiego, promocja almanachu literacko-fotograficznego ZLP „Zielona Góra w poezji i prozie” pod red. Haliny Bohuty-Stąpel i Roberta Rudiaka oraz książki „Maszyna snów” Igora Myszkiewicza, a także kiermasz książek. Wystąpił zespół muzyczny „Czwórka z Piątki”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Wydarzenie współorganizowali: Związek Literatów Polskich, oddział w Zielonej Górze, Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry "Winnica".

++++++++++++++++++++++++++++++

WSZYSTKIE Z G Ł O S Z E N I A

do XIII NAGRODY LITERACKIEJ

im. ANDRZEJA K. WAŚKIEWICZA 2022

Jarosław Barańczak, Znak – zbiór wierszy

Hanna Bilińska-Stecyszyn, Druga szansa, czasem trzecia – powieść

Mieczysław J. Bonisławski, A my zostajemy w Zielonej Górze – zbiór gawęd

Elżbieta Dybalska, Pomimo – zbiór wierszy

Jolanta Maria Fraszewska, Płonące języczki / Tongues In fire – zbiór wierszy

Natalia Haczek, Głód – zbiór wierszy

Barbara Iskra Kozińska, Maria. Prawdziwe losy przesiedlonych Kresowiaków – powieść

Katarzyna Jarosz-Rabiej, Zmyślone miasto – zbiór wierszy

Beata Patrycja Klary-Stachowiak, Lęgnia – zbiór wierszy

Krystyna Konecka, Znikanie – zbiór wierszy

Roman Krzywotulski, Po tamtej stronie granicy – zbiór wierszy

Mirosław Kuleba, Enografia mistyczna miasta Thallrois – zbiór esejów

Zbigniew J. Łepkowski, Pęknięta struna – zbiór wierszy

Czesław Markiewicz, Prowincje mojego imperium. Zamki świata – zbiór wierszy

Zofia Mąkosa, Makowa spódnica. Kamień w wodę – tom I powieści

Zofia Mąkosa, Makowa spódnica. Siostry – tom II powieści

Stefan Pastuszewski, Egzystencje i ptaki – zbiór wierszy

Jakub Pokojowczyk, Znikąd – zbiór wierszy

Marcin Radwański, Nożownik – powieść

Alfred Siatecki, Szwindel w Grünbergu – powieść

Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Wiersze rozproszone – zbiór wierszy

Sławomira Sobkowska-Marczyńska, Tańcząca w chmurach – zbiór wierszy

Anna Viviana Szewczuk, O Tobie, o Nas – zbiór wierszy

Danuta Szulczyńska-Miłosz, Podszepty – powieść

Marta Świderska-Pelinko, To nie takie proste – zbiór wierszy

Alicja Tanew, Kamień zachodzącego słońca – zbiór wierszy i piosenek

Milo Urban, Mgły na świtaniu – powieść

W pamięci zostanie – antologia wierszy pod red. Marii Szafran

Krzysztof Ziemski, Konteksty nieodległe – zbiór wierszy

Katarzyna Justyna Zychla, Ubrana w siebie – zbiór wierszy

Iwona Żytkowiak, Świat według Ruty – powieść

Skład Kapituły:

Małgorzata Mikołajczak - profesor nauk humanistycznych, kierowniczka Zakładu Literaturoznawstwa w Uniwersytecie Zielonogórskim. Zajmuje się poezją wspólczesną i literaturą regionalną, zasiada w jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius i w jury Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Autorka monografii poświęconych poezji Zbigniewa Herberta i Urszuli Kozioł, redaktorka i autorka monografii na temat literackiego regioanlizmu. Ostatnio wydała książkę Ramiona Antajosa. Z teorii i hisotrii regionalizmu literackiego w Polsce (Kraków 2021).

Michał Banaszak - urodzony w 1988 r., zielonogórzanin, doktor nauk humanistycznych (literaturoznawstwo), autor trzech książek poetyckich: Piosenka o rozpadzie (2016), Miejsca (2018), Exit (2022). Laureat m.in. konkursu im. Anny Świrszczyńskiej na Książkowy Debiut Poetycki, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia, Nagrody Literackiej Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu, Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Ponadto zdobywca nagród i wyróżnień w innych ogólnopolskich konkursach poetyckich.

Mirosława Szott - poetka, krytyczka literacka, literaturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych. Autorka dwóch tomików poetyckich: Pomiary zamku (2013), Anna (2015) oraz monografii naukowej Czytanie miejsca. Poezja lubuska w perspektywie geopoetyki (2021). Moderuje spotkania autorskie, uczestniczy w gremiach konkursow literackich, organizuje warsztaty pisarskie.


Regulamin Nagrody Literackiej ZLP

im. Andrzeja K. Waśkiewicza

§ 1

Nagroda Literacka ZLP im. Andrzeja K. Waśkiewicza, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest corocznie w drodze konkursu przez lubuski oddział Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze w rocznice: swego powstania (13 października 1961) i inauguracji działalności (6 listopada 1961 r.). Przedmiotem konkursu są wydania wartościowych dzieł literackich, naukowych, popularnonaukowych związane ze Środkowym Nadodrzem poprzez treść dzieła lub osobę autora dzieła. Istnieje też możliwość przyznania Nagrody za wartościowy dorobek pisarski lub naukowy na gruncie literackim. Nagrodę przyznaje się za okres między poprzednią a ostatnią edycją konkursu.

§ 2

Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać działające na Środkowym Nadodrzu stowarzyszenia twórcze, instytucje kultury, szkoły wyższe (wydziały humanistyczne), redakcje i wydawnictwa o charakterze kulturalnym, a także twórcy indywidualni, bibliotekarze oraz członkowie kapituły przyznającej Nagrodę.

Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe kandydata, krótkie uzasadnienie wraz z 1 egz. dzieła/dzieł stanowiącym podstawę zgłoszenia kandydatury. W wyjątkowych sytuacjach można odstąpić od powyższej zasady.

Prezes zarządu oddziału ZLP podaje do publicznej wiadomości komunikat o trybie i terminach zgłaszania kandydatów do Nagrody.

§ 3

Zarząd oddziału ZLP powołuje kapitułę Nagrody. W jej skład wchodzą: laureaci lat poprzednich, twórcy, naukowcy, humaniści, teoretycy i krytycy literatury.

Kapituła nominuje trzech finalistów Nagrody, a następnie spośród nich wskazuje laureata. Jednakże kapituła ma prawo podjęcia decyzji o innym trybie przyznania Nagrody. Wyłanianie finalistów Nagrody i wybór laureata odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kapituły.

§ 4

Interpretacja regulaminu należy do kapituły, a razie niemożności podjęcia przez nią decyzji - do Zarządu oddziału ZLP.


Nagroda "Winiarki" dla naszego oddziału ZLP!!!

Więcej w: Działalność oddziału ZLP

TABLICA PAMIĄTKOWA Michała Kaziowa - wmurowana

więcej w: Działalność oddziału ZLP

Moment odsłonięcia tablicy na bloku przy ul. Sucharskiego

Przemawiają prezes oddziału ZLP Robert Rudiak i wiceprezydent miasta Dariusz Lesicki

Haniebne decyzje rządzących

LIKWIDACJA NAZW ULIC UPAMIĘTNIAJĄCYCH WYBITNYCH POLSKICH PISARZY

Łódź: Likwidacja ulic: Rudnickiego, Szenwalda, Kruczkowskiego, Standego, Wandurskiego. Woj. dolnośląskie: Wrocław, Chojnów, Dzierżoniów, Marcinowice, Oborniki Śląskie, Polanica Zdrój, Świdnica, Wałbrzych – likwidacja ulic Kruczkowskiego. Woj. śląskie: Katowice – likwidacja pl. Szewczyka, Częstochowa – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Mysłowice – likwidacja ul. Rudnickiego, Ruda Śląska – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Zabrze – likwidacja ulic Kruczkowskiego i Szenwalda, Racibórz – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Łazy – likwidacja ul. Kruczkowskiego. Woj. wielkopolskie: Środa Wlkp., Września – likwidacja ulic Kruczkowskiego. Warszawa: Likwidacja ul. Kruczkowskiego. (wykaz sporządzony przez Grzegorza Wiśniewskiego z ZG ZLP na podstawie artykułów i notatek prasowych, być może niepełny)

„PISARZE WYKLĘCI” umieszczeni w 2017 r. na liście IPN; warto zwrócić uwagę na niektóre daty i miejsca śmierci pisarzy (w ZSRR): Julian BRUN - ur. 21. IV. 1886 r. w Warszawie, zm. 28. IV. 1942 r. w Saratowie; Bruno JASIEŃSKI - ur. 17. VII. 1901 r. w Klimontowie koło Sandomierza, zm. 17. IX. 1938 r. w Moskwie; Leon KRUCZKOWSKI - ur. 28. VI. 1900 r. w Krakowie, zm. 1. VIII. 1962 r. w Warszawie; Lucjan RUDNICKI - ur. 2. I. 1882 r. w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 8. VI. 1968 r. w Warszawie; Stanisław Ryszard STANDE - ur. 16. XI. 1897 r. w Warszawie, zm. 1. XI. 1937 r. w ZSRR; Lucjan SZENWALD - ur. 13. III. 1909 r. w Warszawie, zm. 22. VIII. 1944 r. koło Kurowa pod Lublinem; Wilhelm SZEWCZYK - ur. 5. I. 1916 r. w Czuchowie koło Rybnika, zm. 8. VI. 1991 r. w Katowicach.