6 lipca 2024 – Zbór w Letnicy (prosimy kierować się na wyznaczone parkingi)


7 lipca 2024 – Park w Świdnicy (prosimy kierować się na wyznaczone parkingi)

Przez cały czas trwania wydarzenia będzie można wziąć udział w językowej strefie dziecka i w happeningu „Czesław Miłosz w oczach AI”.


Zgłoszenie uczestnictwa 

w MAJOWYCH SPOTKANIACH LITERACKICH: ŻARY W LITERATURZE i MALARSTWIE

 w dniu 11.05.2024 r.

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………… Dane kontaktowe: tel.: ………………………., adres e-mail: …………………..……........................…..………….…… 

Tytuły utworów literackich, które osobiście zaprezentuję podczas spotkania.

Dwa wiersze pt.: …………………………………………………………………….. lub

Opowiadanie / fragment prozy pt. ……………………………...……………………………………... Format czcionki Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5. Objętość nie powinna przekraczać 2 stron wydruku (przy założeniu 1800 znaków na stronę).

Mile widziane utwory, których tematem są Żary.

 

Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 30.04.2024 r. na adres e-mail: mbpzary3@wp.pl  
lub przynieść do Czytelni Ogólnej w budynku MBP Żary na ul. Wrocławskiej 11

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami  telefonów: 693211000 lub  68 374 37 36 wew.42

                             Oświadczenie


Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku przez organizatora - Miejską Bibliotekę Publiczną w Żarach - w materiałach promocyjnych i informacyjnych w środkach masowego przekazu w związku z promocją Majowych Spotkań Literackich.

 

Niniejsza zgoda upoważnia MBP Żary do rozpowszechniania Wizerunku w celach informacyjnych poprzez udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia Wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych Upoważnionego w związku z zorganizowanym przez Upoważnionego Majowych Spotkań Literackich.

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną o treści stanowiącej załącznik do niniejszej zgody..
Jednocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego utworu/utworów bądź jego części (w przypadku prozy) oraz  mojego imienia i nazwiska lub pseudonimu literackiego (decyzja w gestii autora) w okazjonalnym wydawnictwie, które powstanie po Majowych Spotkaniach Literackich 2024.

 

……………................................................................

data i czytelny podpis 

Klauzula informacyjna RODO:

 

Przetwarzanie danych osobowych uczestników Majowych Spotkań Literackich.

W trybie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO), informujemy, że:

1.   Administratorem danych Pani/Pana jest Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wrocławska 11, 68-200 Żary, mbpzary@wp.pl.

2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@odoplus.pl.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych Pani/Pana w zakresie imienia, nazwiska jest art. 6 ust 1 lit b.

4.  Podanie danych jest konieczne, jeżeli wyrażacie Państwo chęć, udziału w przeglądzie.

5. Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia przeglądu.

6.  Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetaczane w sposób zautomatyzowany. Nie będą również przesyłane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

7.   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia jeżeli przetwarzanie narusza przepisy prawa. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zarząd Główny Związku Literatów Polskich w Warszawie Uchwałą z 14 lutego 2024 roku podjął decyzję o skreśleniu z list członków Związku 27 osób z oddziałów: Wielkopolskiego, kieleckiego, łódzkiego, olsztyńskiego i zielonogórskiego. Członkami Oddziału ZLP
w Zielonej Górze przestali być:

Skreślenie z listy członków nastąpiło na podstawie pkt. 2 ppkt 2 § 19 Statutu ZLP.Tym samym liczba członków naszego Oddziału zmniejszyła się do 25 pisarzy.

Przypominamy, że składka członkowska wynosi 120,- zł na rok (10,- zł miesięcznie), a w przypadku osób, które ukończyły 70. lat życia 60,- zł rocznie (5,- zł na miesiąc).


Wczoraj wieczorem uhonorowano twórców pióra podczas dorocznej Gali Literackiej. Laureatami najważniejszych zielonogórskich nagród literackich, które w naszym mieście przyznaje TMZG WINNICA oraz  oddział ZLP zostali:

ZOFIA MĄKOSA (Zielonogórska Nagroda Literacka WINIARKA, kat. indywidualna)

STOWARZYSZENIE FORUM ART (Zielonogórska Nagroda Literacka WINIARKA, kat. zespołowa)

CZESŁAW SOBKOWIAK (Nagroda Literacka im. Andrzeja K. Waśkiewicza)

URSZULA MAŁGORZATA BENKA (Laur im. Janusza Koniusza)

KRZYSZTOF JELEŃ (Laur im. Janusza Koniusza)

Rozstrzygnięto także Konkurs Literacki o Tematyce Zielonogórskiej, którego laureatką została

KATARZYNA GRABIAS-BANASZEWSKA

W trakcie wieczoru Wicewojewoda Lubuska Olimpia Tomczyk-Iwko odznaczyła dr. WŁODZIMIERZA KWAŚNIEWICZA Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz dr. ROBERTA RUDIAKA Brązowym Krzyżem Zasługi.

Podczas spotkania nastąpiła prezentacja książki MARCINA MIELCARKA "Nad górą wschodzi zielone słońce" – nagroda za zwycięstwo w Ubiegłorocznym Konkursie Literackim o Tematyce Zielonogórskiej, a także premiera pism "Na Winnicy" oraz "Pasje Literackie".


Kapituła XIV Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza pod przewodnictwem prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak zdecydowała, że do tegorocznej edycji nominowane zostały cztery osoby:

Maria Fraszewska za tom wierszy "Posypana wiatrem",

Marcin Radwański za powieść "Leila",

Grażyna Rozwadowska-Bar za tom poezji "Obudziłam wiersze",

i Czesław Sobkowiak za tom wierszy "Zanim spadnie śnieg".

Laureata Nagrody poznamy w trakcie Gali Literackiej w piątek, 24 listopada 2023 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej. 

Koleżanki i Koledzy,

przez "Salon Słowa" - nowe, urokliwe miejsce spotkań literackich - przewinęło się (od maja br. do dziś) wielu spośród nas, acz publikę organizowanych tu imprez stanowiły, w znacznej mierze, osoby spoza grona naszego oddziału.

Miło byłoby, gdyby jednak najbliższa biesiada (06.11. br, poniedziałek, godz. 17) zachęciła wszystkich Was do wzięcia udziału w tym literackim wieczorze wspominkowym. W imieniu moderatorki spotkania - Grażynki Rozwadowskiej-Bar, wspomaganej przez dra Roberta Rudiaka

i przeze mnie - bardzo proszę o liczne  przybycie; swoją obecnością zapalmy znicze pamięci dla tych literatów, którzy współtworzyli nasze środowisko...

Wieczór ten, choć otwarty także dla gości z zewnątrz, jest w swym zamyśle taki bardzo nasz...Pobądźmy razem, póki jeszcze mamy siły 

i możliwości aby pisać, dzieląc się słowem z naszymi czytelnikami i między sobą.

Zapraszam serdecznie w imieniu Organizatorów - Zarządu naszego oddziału i RCAK .

Halinka Bohuta-Stąpel

Koleżanki i Koledzy,


ten wieczór należeć będzie do naszego vice Prezesa Włodzimierza Kwaśniewicza,

który przygotował dla nas ucztę duchową - biesiadę słowa poświęconą indyjskiej broni białej.


Bo Indie to nie tylko restauracje i sklepy z biżuterią i przyprawami, ale także bogata historia

oraz literatura; dlatego w Salonie Słowa, miejscu inspirowanym  twórczością  naszej noblistki

Olgi Tokarczuk zagości tego wieczoru także, we fragmentach poezji,  noblista wywodzący się

z Indii  Rabindranath Tagore, który - w  wypowiedzi pierwszego premiera Indii

Jawaharlala Nehru -  "(...)bardziej niż jakikolwiek inny Hindus

przyczynił się do pogodzenia ideałów wschodu i Zachodu(...).


W Zielonej Górze to pogodzenie Wschodu z Zachodem z powodzeniem realizuje

firma Lumel, producent elektroniki o światowej renomie. Na spotkanie zaprosimy

przedstawicieli tej firmy, a nasza koleżanka Agnieszka Ginko zadba o to, aby

prezentacja W.K. była  zrozumiała dla ewentualnych gości nie władających językiem polskim.


Oto próbka  poezji Rabindranatha Tagorego ( z tomiku "Zbłąkane ptaki"):

64.Dziękuj płomieniowi za jego światło,

  ale nie zapominaj o podstawie lampy, która w wiernej cierpliwości stoi w cieniu.

     (przekład J. Bandurski).


Przybywajcie na to spotkanie, zaproście swoich znajomych - nasz Oddział ZLP 

partneruje przy jego organizacji gospodarzowi obiektu, czyli firmie RCAK.


Halinka Bohuta-Stąpel


Od 1 lipca br. otwarta została XIV edycja Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza, wydane w sezonie artystycznym 2022/2023. Dwa egzemplarze książki oraz wypełnioną kartę uczestnictwa można przesłać pod adres Związku Literatów Polskich, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra lub złożyć osobiście w sekretariacie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. C. Norwida w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9. Nadsyłanie zgłoszeń do nagrody upływa 13 listopada br.

Wręczenie Nagrody nastąpi w trakcie Gali Literackiej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, w piątek, 24 listopada 2023 r. o godz. 17.00.

Regulamin i karta uczestnictwa (do pobrania): 

Karta-Uczestnictwa-Nagroda-AKW.pdf

Tablica pamiątkowa poświęcona naszemu koledze Mietkowi

W piątek,  26 maja br. burmistrz gminy Czerwieńsk Piotr Iwanus w obecności syna Andrzeja K. Warszawskiego i Roberta Rudiaka - prezesa Oddziału ZLP w Zielonej Górze, dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pisarzowi Mieczysławowi J. Warszawskiemu (1950-2015), która ozdobiła elewację Wiejskiego Domu Kultury w Laskach.

Następnie w sali WDK odbyły się prelekcje na temat twórczości i życia pisarza, które wygłosili: dr Mirosława Szott - literaturoznawczyni i poetka, pracownik naukowy z WiMBP w Zielonej Górze, Jerzy Beniamin Zimny - członek Oddziału ZLP w Poznaniu oraz Czesław Sobkowiak - poeta i przyjaciel M. Warszawskiego, członek SPP Oddział we Wrocławiu. Po wystąpieniach pisarzy odbyła się projekcja filmu dokumentalnego "Gość samego siebie" poświęconego pisarzowi z Lasek, którego autorami się R. Rudiak i Justyna Poniatowska ze Studia Filmowego "Paradoks". W dalszej kolejności rozpoczęła się dyskusja, w której żywo uczestniczyli bracia M. Warszawskiego, czytając jego utwory.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzno-książkowa poświęcona M. Warszawskiemu. Ofiarowane przez gości i oddział ZLP książki pisarza zasilą filię biblioteczną w Nietkowie i bibliotekę w Czerwieńsku. 

Inicjatorem wydarzenia był zielonogórski Oddział ZLP przy współudziale organizacyjnym dyrektorki Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Jolanty Matuszkiewicz i sołtysa Lasek Piotra Bogdanowicza. 

Poniżej zdjęcia z uroczystości, w tym rodzina Mieczysława z fotogramami.

Promocja książki „Zielona Góra w poezji i prozie” 

– almanach literacko-fotograficzny (red. Robert Rudiak, Halina Bohuta-Stąpel, Zielona Góra 2022) wydany z okazji 800-lecia powstania miasta.

Piątek, 21.04.2023, godz. 18.00-20.00, sala im. J. Koniusza Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida

Impreza organizowana we współpracy ze Związkiem Literatów Polskich, oddział w Zielonej Górze.

Obraz Zielonej Góry /Grünbergu) rozpisany na głosy 36 twórców, ozdobiony fotografiami miasta współczesnymi i historycznymi – oto skrótowy opis tej niezwykłej publikacji. Spotkanie promujące to wydawnictwo (wydane pod szyldem ZLP O/Zielona Góra, ale rozszerzone o wypowiedzi literackie twórców także spoza kręgu ZLP) przewidziane jest w formie biesiady literacko-towarzyskiej.

Zapraszamy na biesiadę wszystkich tych, którym bliska jest historia naszego miasta, a poeci i prozaicy, a także autorzy fotografii oraz redaktorzy albumu, bardzo chętnie podzielą się z Wami swoimi emocjami towarzyszącymi powstawaniu tego dzieła. Posłuchamy fragmentów tekstów o mieście lubuskich pisarzy i poetów (liryczne, historyczne, kryminalne i zabawne utwory). Ciekawostki historyczne przybliży nam Stanisław Rogala, kolekcjoner regionaliów z przedwojennej Zielonej Góry.

Będzie również możliwość podzielenia się swoimi własnymi refleksjami na temat miasta - zaprosimy pod koniec spotkania do dyskusji.

Rozlosujemy również 1 egzemplarz antologii oraz 5 upominków.

Po spotkaniu zapraszamy na słodkie co nieco, kawę i herbatę.

Spotkanie moderować będą: Agnieszka Ginko-Humphries i Halinka Bohuta-Stąpel.

Autorzy antologii: Otto Julius Bierbaum (tłum. Halinka Bohuta-Stąpel), Anna Blacha, Halinka Bohuta-Stąpel, Mieczysław Bonisławski, Elżbieta Dybalska, Władysław Edelman, Jadwiga Lidia Engel, Maria Jolanta Fraszewska, Agnieszka Ginko, Halina Grochowska, Roland Hellmann (tłum. Małgorzata Hellmann), Karl von Holtei, Katarzyna Jarosz-Rabiej, Władysław Klępka, Janusz Koniusz, Alina Kruk, Eugeniusz Kurzawa, Agnieszka Leśniewska, Zbigniew Jan Łepkowski, Paul Petras (tłum. Halinka Bohuta-Stąpel), Jolanta Pytel, Marcin Radwański, Bronisława Raszkiewicz, Michał Jan Sar, Alfred Siatecki, Janina Smorąg, Czesław Sobkowiak, Maria Szafran, Anna Viviana Szewczuk, Henryk Szylkin, Anna Tokarska, Johannes Trojan (tłum. Halinka Bohuta-Stąpel), Zofia Tumielewicz, Mieczysław Jan Warszawski, Andrzej K. Waśkiewicz, Adam Żuczkowski.

Wydawnictwo to ukazało się z okazji jubileuszu 800 i 700-lecia powstania Zielonej Góry. Dopiero za 50 lat urodzą się redaktorzy antologii, która ukaże się na 900 i 800-lecie naszego miasta... Czy zespół redakcyjny zechce zamieścić w niej utwory dzisiejszych współczesnych zielonogórzan? Jakie dzisiejsze fotki uznane zostaną za historyczne i na tyle interesujące, że znajdą się w tym wydawnictwie...? Nasze prawnuki tego doświadczą.

Z miłości do miasta

Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica” ogłosiło dziewiątą edycję konkursu na utwór prozatorski lub poetycki o tematyce zielonogórskiej. Termin nadsyłania prac upływa 14 października 2023 r. Współzawodnictwo dotyczy prac nowych, nigdzie nie publikowanych. Tematyka prac jest dowolna. Praca musi jednakże w swej treści nawiązywać do tematu Zielonej Góry. Mile widziane teksty odnoszące się do jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich w 2023 r. Praca powinna mieć formę prozatorską (opowiadanie, legenda, esej) lub poetycką. Utwory nieprzekraczające 10 stron w trzech egzemplarzach należy przesyłać tradycyjną pocztą pod adresem: Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra. Każda praca powinna być podpisana godłem. W kopercie opatrzonej tym samym godłem proszę umieścić dane autora (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon). Przesyłkę należy podpisać „Konkurs na utwór zielonogórski”. Ponadto utwór zapisany w formacie doc/docx lub pdf) należy przesłać pocztą elektroniczną pod adresem: tmzg-winnica@o2.pl. W tytule maila proszę napisać „Konkurs na utwór zielonogórski”. Nagrodą główną jest wydanie książki laureata.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu: http://tmzg.org.pl


Pamiątkowa tablica na budynku, w którym mieszkała w ostatnich latach Anna Tokarska 

Odsłonięcie tablicy poświęconej Annie Tokarskiej

Na fasadzie domu, w którym  mieszkała lubuska poetka Anna Tokarska (Plac Słowiański 7 w Zielonej Górze) w czwartkowy wieczór (23 lutego 2023) odbyło się odsłonięcie tablicy Jej poświęconej .

W wydarzeniu uczestniczył spory tłumek osób związanych z lubuskim światkiem literackim. Grażyna Rozwadowska-Bar przeczytała swój wiersz poświęcony Annie Tokarskiej, a kilka ciepłych słów o pani Annie powiedział prezes oddziału Robert Rudiak. 

+++++++++++++++++++++++++++++

Poniżej Walne Zebranie Członków Oddziału ZLP, które odbyło się 11 lutego 2023 r. w fotorelacji H. Bohuty - Stąpel.


Wybory w oddziale za nami

Walne Zebranie Członków Oddziału ZLP odbyło 11 lutego 2023 r. w Zielonej Górze.

Władze oddziału złożyły sprawozdania z działalności w minionej kadencji i uzyskały absolutorium. Następnie zostały wybrane nowe władze Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, a także sześciu delegatów na XXXII Zjazd ZLP w Warszawie, którymi zostali: Krzysztof Jeleń, Katarzyna Jarosz-Rabiej, Halina Bohuta-Stąpel, Robert Rudiak, Eugeniusz Kurzawa, Anna Szewczuk.

Pełny skład władz nowego zarząd widnieje na stronie pierwszej naszej witryny.

XIII Gala Literacka w Muzeum

Na zdjęciach z XIII Gali Literackiej  powyżej: 1/ laureatka Nagrody oraz nominowani, 2/ Donata Wolska, córka Janusza Koniusza, 3/ D. Wolska wręcza Laur Koniusza Agnieszce Kopaczyńskiej i Jerzemu B. Zimnemu, 4/ Zofia Mąkosa otrzymuje Nagrodę AKW z rąk Anny Sobeckiej. 5/ Andrzej Buck i Ewa Mielczarek - "Winiarka" zespołowa, 6/ Igor Myszkiewicz. 

Zofia Mąkosa laureatką

Nagrody ZLP im. Andrzeja K. Waśkiewicza za rok 2022!!! 

Podczas piątkowej (25 listopada 2022 r.) Gali Literackiej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze wręczono po raz trzynasty Nagrodę Literacką im. Andrzeja K. Waśkiewicza i po raz siódmy Zielonogórską Nagrodę Literacką „Winiarka”, przyznawane przez zielonogórski Oddział Związku Literatów Polskich i Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”.

Kapituła pod przewodnictwem prof. Małgorzata Mikołajczak przyznała Nagrodę Literacką im. A. K. Waśkiewicza Zofii Mąkosie za dwutomową powieść "Makowa spódnica". Obok pisarki z Kargowej nominowani do Nagrody byli: Beata Patrycja Klary (Gorzów Wlkp.) i Czesław Markiewicz (Zielona Góra). Na konkurs napłynęło 31 książek: 20 tomów poezji i 10 powieści oraz antologia wierszy. Z kolei Jury pod przewodnictwem prof. UZ dr hab. Ryszarda Zaradnego postanowiło uhonorować Zielonogórską Nagrodą Literacką „Winiarka” reportażystę i eseistę Mirosława Kulebę, a w kategorii zespołowej wydawnictwo Pro Libris działające przy zielonogórskiej Miejskiej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida.

Oddział ZLP już po raz czwarty przyznał także Laury Literackie im. Janusza Koniusza, które tym razem powędrowały do Agnieszki Moskaluk – prezeski Oddziału ZLP w Gorzowie Wlkp. i redaktorki naczelnej „Pegaza Lubuskiego” i Jerzego Beniamina Zimnego – redaktora naczelnego kwartalnika „ReWiry” i wiceprezesa Oddziału ZLP w Poznaniu. Rozstrzygnięto ponadto Konkurs Literacki o Tematyce Zielonogórskiej organizowany przez TMZG „Winnica”, któremu przewodniczył pisarz i publicysta Alfred Siatecki. Jury nominowało trzy osoby, a laureatem został Marcin Mielcarek z Zielonej Góry, który w nagrodę otrzyma możliwość wydania książki.

Podczas Gali Literackiej wicewojewoda lubuski dr Wojciech Perczak wręczył odznaczenia państwowe – Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał dr. hab. Ryszard Zaradny – wiceprezes TMZG „Winnica”, Brązowe Krzyże Zasługi – Alicja Błażyńska i Katarzyna Rabiej, medal brązowy Zasłużony dla Kultury Gloria Artis otrzymał prezes TMZG „Winnica” Ryszard Błażyński i Odznaki Honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymały Halina Bohuta-Stąpel i Maria Szafran.

Odbyła się również promocja najnowszych numerów czasopism „Na Winnicy” pod redakcją Alfreda Siateckiego i „Pasje Literackie” pod redakcją Marcina Radwańskiego, promocja almanachu literacko-fotograficznego ZLP „Zielona Góra w poezji i prozie” pod red. Haliny Bohuty-Stąpel i Roberta Rudiaka oraz książki „Maszyna snów” Igora Myszkiewicza, a także kiermasz książek. Wystąpił zespół muzyczny „Czwórka z Piątki”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Wydarzenie współorganizowali: Związek Literatów Polskich, oddział w Zielonej Górze, Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry "Winnica".

++++++++++++++++++++++++++++++

WSZYSTKIE Z G Ł O S Z E N I A

do XIII NAGRODY LITERACKIEJ

im. ANDRZEJA K. WAŚKIEWICZA 2022

Jarosław Barańczak, Znak – zbiór wierszy

Hanna Bilińska-Stecyszyn, Druga szansa, czasem trzecia – powieść

Mieczysław J. Bonisławski, A my zostajemy w Zielonej Górze – zbiór gawęd

Elżbieta Dybalska, Pomimo – zbiór wierszy

Jolanta Maria Fraszewska, Płonące języczki / Tongues In fire – zbiór wierszy

Natalia Haczek, Głód – zbiór wierszy

Barbara Iskra Kozińska, Maria. Prawdziwe losy przesiedlonych Kresowiaków – powieść

Katarzyna Jarosz-Rabiej, Zmyślone miasto – zbiór wierszy

Beata Patrycja Klary-Stachowiak, Lęgnia – zbiór wierszy

Krystyna Konecka, Znikanie – zbiór wierszy

Roman Krzywotulski, Po tamtej stronie granicy – zbiór wierszy

Mirosław Kuleba, Enografia mistyczna miasta Thallrois – zbiór esejów

Zbigniew J. Łepkowski, Pęknięta struna – zbiór wierszy

Czesław Markiewicz, Prowincje mojego imperium. Zamki świata – zbiór wierszy

Zofia Mąkosa, Makowa spódnica. Kamień w wodę – tom I powieści

Zofia Mąkosa, Makowa spódnica. Siostry – tom II powieści

Stefan Pastuszewski, Egzystencje i ptaki – zbiór wierszy

Jakub Pokojowczyk, Znikąd – zbiór wierszy

Marcin Radwański, Nożownik – powieść

Alfred Siatecki, Szwindel w Grünbergu – powieść

Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Wiersze rozproszone – zbiór wierszy

Sławomira Sobkowska-Marczyńska, Tańcząca w chmurach – zbiór wierszy

Anna Viviana Szewczuk, O Tobie, o Nas – zbiór wierszy

Danuta Szulczyńska-Miłosz, Podszepty – powieść

Marta Świderska-Pelinko, To nie takie proste – zbiór wierszy

Alicja Tanew, Kamień zachodzącego słońca – zbiór wierszy i piosenek

Milo Urban, Mgły na świtaniu – powieść

W pamięci zostanie – antologia wierszy pod red. Marii Szafran

Krzysztof Ziemski, Konteksty nieodległe – zbiór wierszy

Katarzyna Justyna Zychla, Ubrana w siebie – zbiór wierszy

Iwona Żytkowiak, Świat według Ruty – powieść

Skład Kapituły:

Małgorzata Mikołajczak - profesor nauk humanistycznych, kierowniczka Zakładu Literaturoznawstwa w Uniwersytecie Zielonogórskim. Zajmuje się poezją wspólczesną i literaturą regionalną, zasiada w jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius i w jury Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Autorka monografii poświęconych poezji Zbigniewa Herberta i Urszuli Kozioł, redaktorka i autorka monografii na temat literackiego regioanlizmu. Ostatnio wydała książkę Ramiona Antajosa. Z teorii i hisotrii regionalizmu literackiego w Polsce (Kraków 2021).

Michał Banaszak - urodzony w 1988 r., zielonogórzanin, doktor nauk humanistycznych (literaturoznawstwo), autor trzech książek poetyckich: Piosenka o rozpadzie (2016), Miejsca (2018), Exit (2022). Laureat m.in. konkursu im. Anny Świrszczyńskiej na Książkowy Debiut Poetycki, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia, Nagrody Literackiej Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu, Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Ponadto zdobywca nagród i wyróżnień w innych ogólnopolskich konkursach poetyckich.

Mirosława Szott - poetka, krytyczka literacka, literaturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych. Autorka dwóch tomików poetyckich: Pomiary zamku (2013), Anna (2015) oraz monografii naukowej Czytanie miejsca. Poezja lubuska w perspektywie geopoetyki (2021). Moderuje spotkania autorskie, uczestniczy w gremiach konkursow literackich, organizuje warsztaty pisarskie.


Regulamin Nagrody Literackiej ZLP

im. Andrzeja K. Waśkiewicza

                                                           § 1

Nagroda Literacka ZLP im. Andrzeja K. Waśkiewicza, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest corocznie w drodze konkursu przez lubuski oddział Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze w rocznice: swego powstania (13 października 1961) i inauguracji działalności (6 listopada 1961 r.). Przedmiotem konkursu są wydania wartościowych dzieł literackich, naukowych, popularnonaukowych związane ze Środkowym Nadodrzem poprzez treść dzieła lub osobę autora dzieła. Istnieje też możliwość przyznania Nagrody za wartościowy dorobek pisarski lub naukowy na gruncie literackim. Nagrodę przyznaje się za okres między poprzednią a ostatnią edycją konkursu.

 

§ 2

Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać działające na Środkowym Nadodrzu stowarzyszenia twórcze, instytucje kultury, szkoły wyższe (wydziały humanistyczne), redakcje i wydawnictwa o charakterze kulturalnym, a także twórcy indywidualni, bibliotekarze oraz członkowie kapituły przyznającej Nagrodę.

Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe kandydata, krótkie uzasadnienie wraz z 1 egz. dzieła/dzieł stanowiącym podstawę zgłoszenia kandydatury. W wyjątkowych sytuacjach można odstąpić od powyższej zasady.

Prezes zarządu oddziału ZLP podaje do publicznej wiadomości komunikat o trybie i terminach zgłaszania kandydatów do Nagrody.

 

§ 3

Zarząd oddziału ZLP powołuje kapitułę Nagrody. W jej skład wchodzą: laureaci lat poprzednich, twórcy, naukowcy, humaniści, teoretycy i krytycy literatury.

Kapituła nominuje trzech finalistów Nagrody, a następnie spośród nich wskazuje laureata. Jednakże kapituła ma prawo podjęcia decyzji o innym trybie przyznania Nagrody. Wyłanianie finalistów Nagrody i wybór laureata odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kapituły.

 

§ 4

Interpretacja regulaminu należy do kapituły, a razie niemożności podjęcia przez nią decyzji - do Zarządu oddziału ZLP.


Nagroda "Winiarki" dla naszego oddziału ZLP!!!

Więcej w: Działalność oddziału ZLP

TABLICA PAMIĄTKOWA Michała Kaziowa - wmurowana

więcej w: Działalność oddziału ZLP 

Moment odsłonięcia tablicy na bloku przy ul. Sucharskiego

Przemawiają prezes oddziału ZLP Robert Rudiak i wiceprezydent miasta Dariusz Lesicki

Haniebne decyzje rządzących

LIKWIDACJA NAZW ULIC UPAMIĘTNIAJĄCYCH WYBITNYCH POLSKICH PISARZY

Łódź: Likwidacja ulic: Rudnickiego, Szenwalda, Kruczkowskiego, Standego, Wandurskiego. Woj. dolnośląskie: Wrocław, Chojnów, Dzierżoniów, Marcinowice, Oborniki Śląskie, Polanica Zdrój, Świdnica, Wałbrzych – likwidacja ulic Kruczkowskiego. Woj. śląskie: Katowice – likwidacja pl. Szewczyka, Częstochowa – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Mysłowice – likwidacja ul. Rudnickiego, Ruda Śląska – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Zabrze – likwidacja ulic Kruczkowskiego i Szenwalda, Racibórz – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Łazy – likwidacja ul. Kruczkowskiego. Woj. wielkopolskie: Środa Wlkp., Września – likwidacja ulic Kruczkowskiego. Warszawa: Likwidacja ul. Kruczkowskiego. (wykaz sporządzony przez Grzegorza Wiśniewskiego z ZG ZLP na podstawie artykułów i notatek prasowych, być może niepełny)

„PISARZE WYKLĘCI”  umieszczeni w 2017 r. na liście IPN; warto zwrócić uwagę na niektóre daty i miejsca śmierci pisarzy (w ZSRR): Julian BRUN - ur. 21. IV. 1886 r. w Warszawie, zm. 28. IV. 1942 r. w Saratowie; Bruno JASIEŃSKI - ur. 17. VII. 1901 r. w Klimontowie koło Sandomierza, zm. 17. IX. 1938 r. w Moskwie; Leon KRUCZKOWSKI - ur. 28. VI. 1900 r. w Krakowie,  zm. 1. VIII. 1962 r. w Warszawie; Lucjan RUDNICKI - ur. 2. I. 1882 r. w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 8. VI. 1968 r. w Warszawie; Stanisław Ryszard STANDE - ur. 16. XI. 1897 r. w Warszawie,  zm. 1. XI. 1937 r. w ZSRR; Lucjan SZENWALD  -  ur. 13. III. 1909 r. w Warszawie,  zm. 22. VIII. 1944 r. koło Kurowa pod Lublinem; Wilhelm SZEWCZYK  -  ur. 5. I. 1916 r. w Czuchowie koło Rybnika,  zm. 8. VI. 1991 r. w Katowicach.