Aktualności

Koleżanki i Koledzy

W imieniu organizatorów 48. Warszawskiej Jesieni Poezji uprzejmie zawiadamiamy, że w ramach tego festiwalu zostaną wręczone doroczne nagrody im. Słowackiego i im. Iwaszkiewicza. Nagrody zostaną przyznane przez jury wyłonione przez Zarząd Główny i Zarząd Oddziału Warszawskiego.

Przypominamy, że nagroda Juliusza Słowackiego przyznawana jest za całokształt twórczości poetyckiej i dramaturgicznej.

Nagrodę im. Jarosława Iwaszkiewicza przyznajemy w dwóch kategoriach:

   • za całokształt twórczości literackiej (poezja, proza, eseistyka)

   • za szczególne zasługi w upowszechnianiu literatury.

Prosimy Koleżanki i Kolegów o zgłaszanie kandydatów do nagród (wraz z uzasadnieniem) do dnia 10 września.

Łączymy serdeczne pozdrowienia -

Aldona Borowicz                                Marek Wawrzkiewicz

Prezes OW ZLP                                   Prezes ZG ZLP

***************************************************************

Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku ogłasza

 XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki Włodzimierza Pietrzaka pod hasłem

„Po możliwe nie warto wyciągać ręki”

 Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: głównej - od 18 roku życia i młodzieżowej - od 13 do 18 roku życia. Ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i profesjonalni pisarze.

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.

 2. Na konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 4 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych.

 3. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.

 4. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie, wewnątrz której należy umieścić oświadczenie wraz z danymi osobowymi autora (załącznik do regulaminu).

 5. Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

 6. Do udziału w konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających: zbyt dużo lub zbyt mało utworów w jednym zestawie, zbyt mało egzemplarzy (patrz punkt 2 regulaminu), utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła, zestawy bez podpisanego oświadczenia zawierającego dane osobowe.

7. Prace konkursowe prosimy przesyłać do 20 października 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka

ul. Dworcowa 5, 62-700 Turek, z dopiskiem: Konkurs poetycki.

 1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody: – pieniężne dla laureatów w kategorii głównej od 18 roku życia: I, II, III nagroda oraz w kategorii Lokalny Poety – za wiersze związany z tematyką Konkursu – rzeczowe dla Laureatów w kategorii młodzieżowej od 13 do 18 roku życia za wiersze związane z tematyką Konkursu. 

 2. O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury powołane przez organizatora.

 3. Uczestnik nagrodzony w jednej z kategorii, nie może otrzymać nagrody w pozostałych kategoriach.

 4. Pula nagród w konkursie wynosi 4200 zł, przy czym nagrody finansowe wynoszą 3000 zł, a nagrody rzeczowe mają wartośc 1200 zł.

 5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 16 listopada 2019 roku podczas Gali Poetyckiej odbywającej się w Stowarzyszeniu „Przystań”. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną bądź mailową.

 6. Obecność w powyższym wydarzeniu (wymienionym w punkcie 12) osób, których wiersze zostały nagrodzone w Konkursie, jest warunkiem otrzymania nagrody.

 7. Organizator zapewnia nocleg dla Laureatów z 16/17 listopada 2019 r. o regulaminu.

 8. Informacje o konkursie udzielane są pod numerem 63/ 278-51-34 wew. 15 w godzinach od 9.00do 18.30. Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Pawłowska.32 ZJAZD ZLP w Warszawie

W sobotę, 8 czerwca, odbył się w stolicy 32 Zjazd Związku Literatów Polskich. Wzięło w nim udział czworo zielonogórskich delegatów, kol. Jolanta Pytel, Katarzyna Jarosz-Rabiej, Eugeniusz Kurzawa i Robert Rudiak. W sumie z całego Związku wybrano na Zjazd 153 delegatów z 21 istniejących oddziałów, z czego do Warszawy ostatecznie przyjechało 114. Oddział białostocki w ogóle nie przeprowadził u siebie Walnego Zebrania i nie wybrał delegatów. Obecnie ZLP liczy ponad 800 członków.

W wyborach na prezesa Związku zgłoszono dwóch kandydatów, ponownie Marka Wawrzkiewicza i Dariusza T. Lebiodę (Bydgoszcz). W głosowaniu pierwszy kandydat otrzymał 96 głosów, drugi 15. Potem odbyły się wybory do Zarządu Głównego ZLP, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.

Wiceprezesami ZG ZLP zostali - Andrzej Żor, Grzegorz Wiśniewski (Warszawa), Zbigniew Gordziej (Poznań), Zbigniew Milewski (Warszawa). Sekretarzem wybrano Jana Cichockiego (Warszawa), skarbniczką Aldonę Borowicz (Warszawa), a przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej Kazimierza Burnata (Wrocław).

Zgodnie z deklarację prezesa Wawrzkiewicza, za rok ma się odbyć Zjazd Statutowy (przeprowadzi zmiany w statucie), prawdopodobnie połączony z obchodami 100-lecia istnienia ZLP. Bowiem w maju 1920 r. z inicjatywy Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga i in. powołano do życia Związek Zawodowy Literatów Polskich. ZLP chciałby przeprowadzić te obchody wspólnie ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich, lecz nie wiadomo, czy podziały polityczne pozwolą na takie wspólne przedsięwzięcie.

---------------------------------------------------------------------------

Po Walnym Zebraniu Oddziału ZLP w Zielonej Górze


W sobotnie południe, 30 marca br., w sali Pro Libris biblioteki wojewódzkiej im. Norwida rozpoczęło się Walne Zebranie oddziału ZLP podsumowujące kadencję 2015-2019 połączone z wyborem nowych władz. W spotkaniu uczestniczyło 16 członków na 28 należących do oddziału. A zatem było kworum, które mogło prawomocnie podejmować wszelkie decyzje.

Po sprawozdaniu prezesa Eugeniusza Kurzawy i sprawozdaniu finansowym skarbnika Roberta Rudiaka swoje sprawozdania złożyli przewodniczący komisji rewizyjnej Włodzimierz Kwaśniewicz i przewodnicząca sądu koleżeńskiego Dorota Muszyńska. Prowadzący obrady Alfred Siatecki przeprowadził głosowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego zarząd.

Następnie odbyły się wybory władz. Pełniący funkcję prezesa od 23 lat Eugeniusz Kurzawa nie przyjął propozycji ponownego kandydowania na funkcję prezesa. Zgłosił natomiast kandydaturę Roberta Rudiaka, który w wyniku tajnego głosowania został nowym prezesem. Ponadto do nowego zarządu weszli: Marcin Radwański – jako wiceprezes, Katarzyna Jarosz-Rabiej jako sekretarz, Włodzimierz Kwaśniewicz – jako skarbnik i Jolanta Pytel jako członkini zarządu.

Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Alfred Siatecki (poza tym weszli też Krzysztof Jeleń i Agnieszka Ginko), przewodniczącym sądu koleżeńskiego został Władysław Klępka (poza nim weszli też Dorota Muszyńska i Eugeniusz Kurzawa). Oprócz tego wybrano 6 delegatów na Zjazd ZLP, który się odbędzie w Warszawie 8 czerwca. Są to: Robert Rudiak, Jolanta Pytel, Katarzyna Jarosz-Rabiej, Eugeniusz Kurzawa, Marcin Radwański i Władysław Klępka.

W punkcie wolne głosy i wnioski W. Kwaśniewicz zaproponował, aby przyznać Eugeniuszowi Kurzawie tytuł honorowego prezesa co przyjęto przez aklamację. Na tym obrady zakończono.

Po zakończeniu obrad literaci - za swoje składkowe pieniądze - zjedli wspólny obiad.

Fot. Agnieszka Ginko-Humpries
Zarząd oddziału w nowym składzie.

========================================================

KOMUNIKAT ZLP

Zielonogórski Oddział Związku Literatów Polskich planuje wydanie biuletynu i stąd prośba do wszystkich Członków Związku, o nadsyłanie swoich dotąd niepublikowanych tekstów. Liczmy na Waszą poezję, prozę (opowiadania, felietony, reportaże, recenzje itp).

Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy: marcin.radwanski@poczta.fm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5. Konkurs literacki o tematyce zielonogórskiej

Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica” ogłasza 5. edycję konkursu na utwór prozatorski lub poetycki o tematyce zielonogórskiej. Współzawodnictwo dotyczy prac nowych, nigdzie nie publikowanych. Teksty zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć Zielonej Góry. Praca powinna mieć formę prozatorską (opowiadanie, legenda, esej) lub poetycką. Prace nieprzekraczające 10 stron w trzech egzemplarzach należy przesyłać tradycyjną pocztą pod adresem: Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra. Każda praca powinna być podpisana godłem. W kopercie opatrzonej tym samym godłem proszę umieścić dane autora (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon). Przesyłkę należy podpisać „Konkurs na utwór zielonogórski”. Ponadto utwór zapisany w formacie doc/docx lub pdf) należy przesłać pocztą elektroniczną pod adresem: tmzg-winnica@o2.pl. W tytule maila proszę napisać „Konkurs na utwór zielonogórski”. Termin nadsyłania prac – 16 września 2019 r. Nagrodą główną jest wydanie książki laureata.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu: http://tmzg.org.pl

Debata literacka na uniwerku

(czytaj niżej)

*************************************************

Nagroda Literacka im. Andrzeja K. Waśkiewicza Święto literatury lubuskiej

W piątkowe popołudnie (30 XI), w szacownym gmachu Muzeum Ziemi Lubuskiej, wręczono po raz dziewiąty Nagrodę Literacką im. Andrzeja K. Waśkiewicza - przyznawaną przez oddział Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze.

Oddział ZLP już 57 lat trwa „na posterunku” i tworzy - w sposób zapewne niezauważalny dla większości mieszkańców regionu i Zielonej Góry - historię miasta i województwa. Pisarze, poeci, krytycy piszą i wydają książki, które tutaj zostaną na zawsze, bo składają się na lokalną rzeczywistość, a zarazem ją opisują. Mimo niewielkiego dziś szacunku dla słowa pisanego, gdzieś w bibliotekach, archiwach te prace na pewno przetrwają.

Andrzej K. Waśkiewicz, patron nagrody, był związanym ongiś z Zieloną Górą poetą, krytykiem, edytorem, animatorem życia literackiego. Teraz udział w uroczystości wzięła (i bierze co roku) jego żona Anna Sobecka, zresztą kiedyś zielonogórska dziennikarka radiowa i tłumaczka.

Przewodnicząca Kapituły nagrody A. K. Waśkiewicza, dr Mirosława Szott odczytała protokół. Nominacje do Nagrody otrzymali: Władysław Klępka (poeta), Małgorzata Mikołajczak (profesor UZ, literaturoznawczyni) i Agnieszka Ginko-Humpries (poetka, pisarka). Ostatecznie Kapituła zdecydowała, że tegorocznym laureatem został – Władysław Klępka. Artysta otrzymał szklaną statuetkę z zatopionym autografem A. K. Waśkiewicza i stosowny dyplom, ponadto Nagroda miała również wymiar finansowy, co dla każdego „chudego poety” jest istotne. Fundatorem był prezydent Zielonej Góry.

Kapituła pracowała w składzie: Mirosława Szott - przewodnicząca, Alfred Siatecki - sekretarz, Jolanta Pytel, Paulina Korzeniowska, Katarzyna Jarosz-Rabiej.

Ponadto została przyznana Specjalna Nagroda Literacka prof. Małgorzacie Mikołajczak za długoletnie wspieranie lubuskich literatów, za promowanie na Uniwersytecie kolejnych magistrów i doktorów podejmujących sprawy twórców i ich pisarstwa w regionie, za książki, prace i eseje o poczynaniach środowiska. Nagroda ta przyjęła wymiar konkretny w postaci obrazu wybitnego polskiego artysty plastyka prof. Andrzeja Strumiłły.

Nagrody wręczali: Anna Sobecka, która przybyła z Gdańska, w towarzystwie prezesa oddziału ZLP Eugeniusza Kurzawy.

HG

Laureatem Nagrody im. Andrzeja K. Waśkiewicza został Władysław Klępka. Laury wręcza Anna Sobecka, obok dr Mirosława Szott, przewodnicząca Kapituły.
-------------------------------------------------------------------------------

Czego nam brakuje, by tworzyć arcydzieła?”

Debata literacka

W środę, 5 grudnia 2018 r., w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się debata literacka pod hasłem „Czego nam brakuje, by tworzyć arcydzieła?”.

Pomysłodawcą debaty był Eugeniusz Kurzawa, prezes oddziału ZLP, współorganizatorką dr Mirosława Szott z BUZ. Zaprosili do udziału lubuskich poetów, pisarzy i naukowców, którzy – przy obecności publiczności – w dwóch turach (każdy po 5 minut) wypowiedział się, ustosunkował do tez, które wygłosił E. Kurzawa. Brzmiały one – uogólniając tak:

żaden z lubuskich pisarzy nie przebił się i nie „usadowił się” w obiegu ogólnopolskim. Nie chodzi oczywiście o zdobyte tu i ówdzie nagrody w ogólnopolskich konkursach literackich, nawet o książki wydane w prestiżowych wydawnictwach o znaczeniu krajowym, o entuzjastyczne nawet recenzje, udział w zjazdach, seminariach, warsztatach literackich. Idzie o to, że w zasadzie nikt poza dwiema – moim zdaniem - postaciami, o których niżej – nikt ze środowiska pisarskiego Ziemi Lubuskiej w okresie powojennym nie wszedł na trwałe do obiegu ogólnopolskiego, nie usadowił się tam, nie wypłynął i nie wpływa na kształt literatury polskiej! Nie wprowadził do literatury polskiej dzieł i wartości, wobec których każdy, niemal każdy, powinien się wypowiedzieć, ustosunkować do nich. A tylko wtedy możemy mówić, iż pisarz, autor jest kimś znaczącym.

Prowadzący debatę podkreślił, iż wciąż nie mamy kogoś na miarę białostockiej gwiazdy Edwarda Redlińskiego, czy Urszuli Kozioł z Wrocławia lub Rafała Wojaczka, albo Erwina Kruka z Warmii i Mazur, albo nawet z tychże Mazur Zbigniewa Nienackiego, słynnego „Pana Samochodzika” (tu brał pod uwagę bardziej sławę niż wartości literackie jego dzieł).

Wiadomo, że u nas świat zaczął się w 1945 r. Dlaczego jednak tygiel po tymże 1945 r., odwilż październikowa po 1956 r. nie przyniosły tutaj takich dokonań, takiego fermentu, który zaowocował niepowtarzalnym „Awansem”, „Konopielką”, przejmującymi wierszami mazurskimi Kruka, sztukami teatrów studenckich do tekstów U. Kozioł i innymi dziełami pogranicza i lat fermentu?

Każdy z gości (a na końcu do głosu dopuszczono chętnych z publiczności) wypowiadał się w miarę szczegółowo, choć chyba żadna z wypowiedzi nie była bezpośrednim ustosunkowaniem się do „zarzutów” Kurzawy. W zasadzie nikt nie powiedział odważnie (co zresztą sugerował pomysłodawca dyskusji), iż po prostu miejscowym twórcom zabrakło talentu. Oczywiście wymieniano ciekawe publikacje, wspominano dokonania takich pisarzy jak Trziszka, Dowgielewicz, Morawski, Fedorowicz, ale zgodnie wszyscy przyznali, iż arcydzieła na Ziemi Lubuskiej nie powstały. Nawet jeśli Olga Tokarczuk urodziła się w (szpitalu) w Sulechowie, a wychowała w Klenicy, to nie jest, niestety, Lubuszanką i jej twórczości oraz osoby nie da się przypisać do tej ziemi. E. Kurzawa natomiast wskazał, że jego zdaniem dwie tylko postacie z regionu weszły (wejdą na stałe) do kanonu literatury polskiej: poetka gorzowska Papusza i Andrzej K. Waśkiewicz, poeta, literaturoznawca, edytor, krytyk.

Debatowali: prof. Małgorzata Mikołajczak, poeta Czesław Sobkowiak, dr Kamila Gieba, dr Paulina Korzeniewska, dr Arkadiusz Kalin (Gorzów), dr Andriej Kotin, prozaik Alfred Siatecki. Nie mogły wziąć udziału w spotkaniu Ewa Mielczarek i Beata Patrycja Klary (również Gorzów), obie wcześniej zaproszone.

Zapis rozmów i wypowiedzi ukaże się w całości w periodyku UZ „Filologia Polska”, streszczenie zaś w piśmie „Pro Libris”. Kto wie, czy to nie jest początek jakiejś generalnej dyskusji o lubuskim środowisku literackim, o jego kondycji pisarskiej.

HG

Dyskutanci w Bibliotece Uniwersyteckiej

***************************************************************************

Film o poecie

Krzysztof Jeleń, głogowski poeta, członek oddziału ZLP w Zielonej Górze, doczekał się filmu na temat swojej twórczości. Produkcja powstała z inicjatywy studentów kierunku Nowe Media Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Premiera odbędzie się 6 czerwca.

Film koresponduje z przygotowywaną do druku w uczelnianym wydawnictwie książką Aleksandry Budzinowskiej, która jest absolwentką PWSZ w Głogowie i laureatką pierwszej nagrody przyznanej w konkursie z okazji 10-lecia uczelni na najlepszą pracę licencjacką. Praca absolwentki nosi tytuł „Książka niedokończona. O życiu i twórczości Krzysztofa Jelenia”.

– Praca ma charakter pionierski. Autorka jako pierwsza prezentuje biografię poety, odbiór jego twórczości oraz poddaje ją analizie. Nikt wcześniej nie pochylił się nad twórczością znanego w środowisku, cenionego w Głogowie poety. Nigdy też nie powstał film na temat głogowskiego artysty –  mówi dr Sławomira Lisiecka, dyrektorka Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie.

Premiera filmu połączona z promocją książki Aleksandry Budzinowskiej odbędzie się  6 czerwca w PWSZ.

Krzysztof Jeleń (w środku) ze studentami PWSZ w Głogowie. Wcześniej - prezentacja filmu o nim, a także wycinek z prasy na temat  pracy licencjackiej o poecie.

****

Haniebne decyzje rządzących

LIKWIDACJA NAZW ULIC UPAMIĘTNIAJĄCYCH WYBITNYCH POLSKICH PISARZY

Łódź: Likwidacja ulic: Rudnickiego, Szenwalda, Kruczkowskiego, Standego, Wandurskiego. Woj. dolnośląskie: Wrocław, Chojnów, Dzierżoniów, Marcinowice, Oborniki Śląskie, Polanica Zdrój, Świdnica, Wałbrzych – likwidacja ulic Kruczkowskiego. Woj. śląskie: Katowice – likwidacja pl. Szewczyka, Częstochowa – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Mysłowice – likwidacja ul. Rudnickiego, Ruda Śląska – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Zabrze – likwidacja ulic Kruczkowskiego i Szenwalda, Racibórz – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Łazy – likwidacja ul. Kruczkowskiego. Woj. wielkopolskie: Środa Wlkp., Września – likwidacja ulic Kruczkowskiego. Warszawa: Likwidacja ul. Kruczkowskiego. (wykaz sporządzony przez Grzegorza Wiśniewskiego z ZG ZLP na podstawie artykułów i notatek prasowych, być może niepełny)

„PISARZE WYKLĘCI”  umieszczeni w 2017 r. na liście IPN; warto zwrócić uwagę na niektóre daty i miejsca śmierci pisarzy: Julian BRUN - ur. 21. IV. 1886 r. w Warszawie, zm. 28. IV. 1942 r. w Saratowie; Bruno JASIEŃSKI - ur. 17. VII. 1901 r. w Klimontowie koło Sandomierza, zm. 17. IX. 1938 r. w Moskwie; Leon KRUCZKOWSKI - ur. 28. VI. 1900 r. w Krakowie,  zm. 1. VIII. 1962 r. w Warszawie; Lucjan RUDNICKI - ur. 2. I. 1882 r. w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 8. VI. 1968 r. w Warszawie; Stanisław Ryszard STANDE - ur. 16. XI. 1897 r. w Warszawie,  zm. 1. XI. 1937 r. w ZSRR; Lucjan SZENWALD  -  ur. 13. III. 1909 r. w Warszawie,  zm. 22. VIII. 1944 r. koło Kurowa pod Lublinem; Wilhelm SZEWCZYK  -  ur. 5. I. 1916 r. w Czuchowie koło Rybnika,  zm. 8. VI. 1991 r. w Katowicach.